Grŵp Llywio y Fforwm 50+

Mae gan y grŵp llywio 20 o aelodau o bob cwr o Sir Gaerfyrddin.  Rôl y grŵp yw goruchwylio datblygu’r Fforwm 50+ ehangach a rhoi cyngor i’r Cyngor ac i’r partneriaid eraill yn y sector cyhoeddus.

Aelodau presennol y grŵp llywio yw:

Caroline Streek (Cadeirydd) Jon Hobden
Y Cynghorydd Linda Evans Susan Smith
Andy Kurzfeld Susi De Lacey
Peter Loughran Simon Davies
Gillian Wright Jane Carter
Christine Rogers Caroline Evans

Mae gan Caroline Streek gefndir mewn newyddiaduraeth, cyhoeddi, marchnata a rheoli lletygarwch. Mae hi’n ymddiriedolwr ar fwrdd Age Cymru Sir Gâr ac yn ysgrifennydd Treftadaeth Gymunedol Llanelli ar hyn o bryd.

Linda Evans : Cefais fy ethol fel Cynghorydd Sir yn gyntaf i gynrychioli ward etholiadol Llanfihangel ar Arth yn ôl yn 2008. Ers 2015 rwyf wedi cael y fraint a’r anrhydedd o fod yn aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin gyda chyfrifoldeb dros dai (rhent a phreifat) . Ar ran y Bwrdd mae gennyf hefyd gyfrifoldeb am Gydraddoldeb a’r Fforwm 50+. Dros y blynyddoedd fel cynghorydd rwyf wedi cael profiad o fod yn aelod o’r Pwyllgor Trwyddedu, y Pwyllgor Craffu Tai, Y Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol yn ogystal â bod yn aelod o’r Pwyllgor Penodiadau. Fel cynghorydd sir rwyf hefyd yn aelod o nifer o gyrff allanol. Ar nodyn mwy personol rwyn wraig, yn fam i ddau ac yn famgu falch iawn i ddau gymeriad bach. Mae teulu, ffrindiau a’r gymuned yn bwysig iawn i mi.

Ymchwilydd ym maes gwyddoniaeth a pheirianneg oedd Andy Kurzfeld am 35 o flynyddoedd cyn ymuno â’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) yn 2004.  Bellach mae wedi ymddeol, ac ei fod yn brysur yn adnewyddu ei gartref newydd, bwthyn bychan ym Mrynaman Uchaf yn Nwyrain y Sir.  Mae Andy yn mwynhau cerdded – ef yw’r cydlynydd gwirfoddol y prosiect Cerdded Iach Sir Gaerfyrddin – canu, dysgu Cymraeg a gwirfoddoli ar ynysoedd Sgomer a Sgogwm sy’n gorwedd ychydig oddi ar arfordir Sir Benfro

Roedd Peter Loughran yn athro gwyddoniaeth a mathemateg am sawl blwyddyn cyn ail-hyfforddi fel ymgynghorydd gyrfa. Gweithiodd ym Mhowys a gyda Cwmni Gyrfaoedd Dyfed yng Nghaerfyrddin. Yn fwy diweddar bu’n gweithio i Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr fel swyddog prosiect. Mae’n ymddiriedolwr gydag Age Cymru Sir Gâr ar hyn o bryd. Mae Peter hefyd yn wirfoddolwr digidol gyda Age Cymru Sir Gâr a RVS.

Mae Simon Davies yn hanu o Lanelli, ac wedi gweithio am 30 mlynedd mewn dylunio a darlunio. Bu hefyd yn ysgrifennu yng nghyd-destun llyfrau-comic, dramau, ffilm, bywgraffiadau a newyddiaduraeth. Mae wedi gweithio ym maes ysgrifennu masnachol a marchnata, ac mae bellach yn gyfarwyddwr Menter Gymdeithasol Ynghyd CIC

Gillian Wright: Mae Gillian yn Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol ar gyfer Rheilffordd Calon Cymru sydd â diddordeb mewn gweld trafnidiaeth gyhoeddus i bawb ar gael. Mae hi’n Gynghorydd Tref dros Llanymddyfri, yn ymddiriedolwr CAVS ac yn ymddiriedolwr Amgueddfa Treftadaeth Llanymddyfri. Mae hi hefyd yn ymwneud â statws Dementia Gyfeillgar a gofalu am anghenion gofalwyr

Susi De Lacey: Mae ganddi Susi gefndir yn y gyfraith, iechyd meddwl, anableddau dysgu a rheoli digwyddiadau. Mae hi’n gwnselydd dan hyfforddiant gyda Chymdeithas Adlerian Cymru ac yn Aelod Myfyriwr y BACP.

Susan Smith: Ar hyn o bryd, mae Susan yn gweithio fel Cydlynydd Cydnerthu Cymunedol yn Sir Gâr.  Ei rôl yw helpu datblygu a chefnogi darpariaeth gymunedol leol sy’n helpu gwella lles pobl ac yn y pen draw yn galluogi pobl i aros yn eu cymunedau yn annibynnol am hirach.   Ei nod yw deall beth sy’n digwydd mewn cymunedau lleol a lle mae modd datblygu.   Mae’n gweithio gyda Chredydau Amser i gefnogi’r nod hwn ar gyfer pobl hŷn, pobl ag anabledd a rhai â nam i’r synhwyrau. Mae ei chefndir ym maes rheoli lletygarwch ac mae hefyd wedi gweithio am 9 mlynedd gyda’r tîm Iechyd Cyhoeddus yn ardal Hywel Dda. Susan yw sylfaenydd Cŵn Therapi Sir Gâr ac mae’n Hyrwyddwr Ffrindiau Dementia.

Jane Carter: Mae Jane yn gyn athro a gofalwr. Hi yw ysgrifennydd aelodaeth Treftadaeth Gymuned Llanelli ac mae’n drysorydd presennol y Fforwm 50+.

Caroline Evans:Mae Caroline Evans wedi cael gyrfa amrywiol sy’n cynnwys rhedeg siop gwyliau ac ysgol hwylio yng Nghernyw, yswiriant corfforaethol ar Lannau Merswy a bod yn ddarlithydd busnes a menter yng Ngholeg Sir Gâr.  Ers ymddeol, mae hi’n gwirfoddoli fel ymddiriedolwr i Elusen Iechyd Meddwl Eiriol, cyfarwyddwr Cymdeithas Twristiaeth Sir Gâr, yn cadeirio Grŵp Twristiaeth Esgobaeth Tŷ Ddewi ac yn helpu allan tu ôl i’r cownter yn Siop Gymunedol Brechfa.  Mae hi yn ofalydd i’w phartner ac yn mwynhau ysgrifennu a chanu.

Christine Rogers: Mae Christine bellach wedi ymddeol, ar ôl treulio llawer o’i bywyd gwaith fel technegydd bwyd. Mae hi’n mwynhau cerdded, garddio a Sefydliad y Merched (WI). Hefyd teithio. Mae’n gwirfoddoli gyda Grŵp ‘Arts 4 Wellbeing’ a grŵp cefnogi dementia i ofalwyr a rhai y gofelir amdanynt.

Comments are closed.