Croeso

Croeso i 50+…. y gwefan ar gyfer pobl 50 a throsodd sy’n byw yn y Sir.

Y newyddion diweddaraf

Mae digwyddiad blynyddol fforwm 50+ Sir Gâr bron cyrraedd, os ydych yn ceisio cofrestru ar-lein neu ffonio am becyn cofrestru, mae blin gennym cafodd y pecynnau aelodau diwethaf ddosbarthu dydd Llun er mwyn sicrhau byddent yn cyrraedd mewn amser. Gall unrhyw un wnaeth cofrestru ar ôl dydd Llun ymuno ar y ddesg gofrestru bydd wrth fynediad y gerddi dydd Gwener 14eg o Fedi 2018 o 9.45am mlaen.

Ymddiheuriadau am hyn a gobeithio gweld chi ar y diwrnod.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno â’r fforwm 50+ i ymuno â ni ar y diwrnod. Neu gallwch chi gofrestru ar y diwrnod i gael mynediad am ddim. Gweler y nodyn uchod

Am ragor o fanylion a gwybodaeth am yr hyn sy’n cael ei ddosbarthu i aelodau 50+ Sir Gaerfyrddin yr wythnos hon (erbyn 6 Awst 2018), cliciwch ar y dolenni isod:

Taflen 50+ Digwyddiad

Bywyd Sir Gaerfyrddin 2018

Arolwg Blynyddol 18

Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin (taflen Cyngerdd Nadolig)

Dewis Cymru

Goldies Cymru 

E-bostiwch: 50+forum@sirgar.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau.

xx x x  x x  x x x x x x x  x x xx   x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x

Y llynedd cynhaliwyd y Fforwm 50+ blynyddol ddydd Gwener 15 Medi 2017 yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol. Dechreuodd y digwyddiad tua 10am a gorffen am 4pm. Roedd yna gyfres o siaradwyr cyffrous, yn cynnwys y diddanwr enwog, cyfansoddwr, canwr, actores ac ysgrifennwr sgript, Caryl Parry Jones yn ogystal â stondinau gwybodaeth o dros 40 o fudiadau ac ystod lawn o weithgareddau

Am adroddiad llawn, gan gynnwys lluniau fideo o’r prif siaradwyr yn y marque, cliciwch yma

Dod yn aelod o’r Fforwm 50+

Os hoffech chi ddod yn aelod newydd o’r Fforwm 50+, cwblhewch ein ffurflen ar-lein a rhowch eich barn!

Mae aelodaeth y Fforwm yn cynnwys nifer o fudd-daliadau. Er enghraifft:

Gwahoddiad i fynychu’r digwyddiad blynyddol yn y Gerddi Botaneg

–  cyfle i gymryd rhan yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Fforwm

–  cymryd rhan yn yr Arolwg Blynyddol ynghylch materion sy’n bwysig i’r grŵp oedran 50+

–  yn cael ei ddiweddaru â digwyddiadau eraill ac weithiau mae cynigion arbennig ar gael i bobl hŷn ee Sesiynau Gyrru Diwygiedig

–  gan ddweud eich dweud mewn perthynas â gwasanaethau a ddarperir gan y sector cyhoeddus

Arolwg Blynyddol

Bob blwyddyn gwahoddir aelodau’r Fforwm i gwblhau Arolwg Blynyddol ynglŷn ag agweddau allweddol ar fywyd cymunedol yn Sir Gaerfyrddin. Derbynia’r Aelodau gopi papur o’r holiadur yn ogystal â gwybodaeth arall am waith y Fforwm. Hoffem gymaint o aelodau â phosibl i gwblhau’r arolwg ar-lein. Yn ogystal, hoffem i aelodau gofrestru eu diddordeb mewn derbyn mwy o bostio ad hoc trwy e-bost yn ystod y flwyddyn. Defnyddiwch y ffurflen gyswllt i roi gwybod i ni am eich cyfeiriad e-bost.

Canlyniadau Arolwg Diweddaraf  (Ionawr 2018)

I weld copi o’r arolwg diweddaraf hy arolwg 50+ 17 (Medi 2017) cliciwch yma. Mae’r canlyniadau llawn bellach wedi’u dadansoddi a gellir eu gweld yn awr yma. Fodd bynnag, os hoffech chi weld Ganlyniadau Allweddol yr arolwg yn unig, cliciwch yma.

xx x x  x x  x x x x x x x  x x xx   x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x

Yn dilyn ymgynghoriad, mae’r cyngor sir wedi cyhoeddi ei Amcanion Lles ar gyfer 2017-18 mewn perthynas â Heneiddio’n Dda pobl hŷn,

Amcan 10: Heneiddio’n Dda – Cefnogi’r nifer cynyddol o bobl hŷn er mwyn iddynt gadw’u hurddas a’u hannibyniaeth wrth iddynt heneiddio

Amcan 11: Heneiddio’n Dda – Ymagwedd ledled y Cyngor tuag at gefnogi Heneiddio’n Dda yn Sir Gaerfyrddin. Am ragor o fanylion o’r Amcanion Lles cliciwch yma

xx x x  x x  x x x x x x x  x x xx   x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x

 
Oeddech chi’n gwybod mae gan y sir Cynllun Heneiddio’n Dda
Mae Sir Gaerfyrddin yn sir wych i gerddwyr. Beth am ymweld â Cerdded Iach Sir Gâr, menter Fforwm 50+. Gwefan Cerddwyr Caerfyrddin hefyd am lawer o lwybrau cerdded o gwmpas Gorllewin Cymru a thu hwnt

<!–:en–>Council Tax Benefits<!–:–><!–:cy–>Council Tax Benefits<!–:–>

Budd-daliadau Tai a Treth y Cyngor

Os ydych ar incwm isel ac yn talu rhent neu Dreth y Cyngor, efallai y gallwch gael help i dalu eich costau. Darllen Mwy >> 

Budd-daliadau Tai a Treth y Cyngor
<!–:en–>Learning Carmarthenshire<!–:–><!–:cy–>Learning Carmarthenshire<!–:–>

Dysgu yn y Sir

Petai chi eisiau dysgu sgiliau newydd neu gweithio tuag at cyfleuster mae cyrsiau ar gael ar eich cyfer. Darllen Mwy >>

Dysgu yn y Sir
<!–:en–>50 Plus Forum<!–:–><!–:cy–>50 Plus Forum<!–:–>

Fforwm 50 Plus

 
Mae’r Fforwm 50+ yn gyfle gwirioneddol i chi ac eraill o’ch cenhedlaeth leisio barn wrth ddatblygu’r strategaeth. Darllen Mwy >>

Fforwm 50 Plus
<!–:en–>Carmarthen Health Issues<!–:–><!–:cy–>Carmarthen Health Issues<!–:–>

Gwasanaethau Pobl Hŷn

Mae’n well gan y rhan fwyaf o bobl aros yn eu cartrefi eu hunain ond efallai y bydd angen cymorth arnynt i wneud hynny. Darllen Mwy >>

Gwasanaethau Pobl Hŷn
PreviousNext

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau am yr hyn yr hoffech ei weld ar y wefan hon, cysylltwch â’r 50+forum@carmarthenshire.gov.uk