Digwyddiadau

Diwrnod allan yn y Gerddi Botaneg:

Cynhaliwyd Fforwm 2017 ddydd Gwener 15 Medi 2017. Dechreuodd y digwyddiad tua 10am a gorffen am 4pm. Roedd yna gyfres o siaradwyr cyffrous, yn cynnwys y diddanwr enwog, cyfansoddwr, canwr, actores ac ysgrifennwr sgript, Caryl Parry Jones yn ogystal â stondinau gwybodaeth o dros 40 o fudiadau ac ystod lawn o weithgareddau.

Roedd y gweithgareddau a’r sesiynau blasu yn cynnwys celf a chrefft, paentio, dawnsio ballroom, siediau dynion, ceffylau therapi, teithiau cerdded tywys, cyfrifiadur / tabledi (Fitbits), adweitheg a bowlenni mat byr.

Yn ogystal, roedd cyfle i ddysgu am iechyd a lles ac eleni am y tro cyntaf roedd yna ardal ffrindiau dementia arbennig.

Treuliodd aelodau dros 400 o’r Fforwm i’r Gerddi a bu dros 200 o aelodau yn llenwi’r marque i glywed y siaradwyr, gan gynnwys y Cynghorydd Linda Evans, y Cynghorydd Jane Tremlett, Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Hywel Dda, cynrychiolwyr o adran seiber diogelwch Heddlu Dyfed-Powys a wrth gwrs, y gwestai arbennig, Caryl Parry Jones, a oedd yn diddanu llawer o’i storïau gan ei chynulleidfa o’i phlentyndod a’i bywyd yn y cyfryngau.

Speakers at 50+ event

Roedd y sesiwn hefyd yn cynnwys annerchiad gan gadeirydd y Fforwm, Caroline Streek a busnes y CCB. Ail-ddewiswyd aelodau presennol grŵp llywio’r Fforwm.

Cliciwch ar y dolenni isod i weld fideos llawn y siaradwyr. Ein diolch i Alud Jones o CVC Media a gofnododd y digwyddiad.

Caroline Streek, cadeirydd y Fforwm 50+

Y Cynghorydd Linda Evans, CSC

Y Cynghorydd Jane Tremlett CSC

Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer Bwrdd Iechyd Hywel Dda

DC Gareth Jordan, Uned Ddiogelwch Cyber, Heddlu Dyfed-Powys

Caryl Parry Jones, siaradwr gwadd

Cliciwch daflen y digwyddiad am ragor o fanylion am y digwyddiad

—————————————————————

Fforwm 50+ 2015

Bydd rhai ohonoch yn cofio’r sgwrs ddifyr gan ein prif siaradwr gwadd, darlledwr a sylfaenydd Childline Esther Rantzen. Gallwch weld y sgwrs lawn yn y Gerddi Botaneg trwy glicio ar y ddolen.

Y siaradwyr eraill yn y digwyddiad oedd:

Mark Drakeford, gweinidog Llywodraeth Cymru dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Y Cynghorydd Linda Evans, Cyngor Sir Caerfyrddin

Y Cynghorydd Jane Tremlett, Cyngor Sir Caerfyrddin

Yn ddiweddarach yn y bore aeth Esther am dro yn y Tŷ Gwydr Mawr a chwrdd â deiliaid stondinau ac aelodau’r Fforwm

Esther meeting stall holders in the Great Glasshouse

————– —————- ————– ————- ————

Diwrnod y Bobl Hŷn – 1 Hydref 2017

Dydd Sul 1 Hydref yw Diwrnod Pobl Hŷn 2017, yn swyddogol, – Diwrnod Rhyngwladol i ddathlu’r llwyddiannau a’r cyfraniadau y mae pobl hŷn yn ei wneud i gymdeithas.

Mae’r digwyddiad yn deillio o’r Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn a sefydlwyd gan y Cenhedloedd Unedig.

Yn 2016 gwnaeth Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig y datganiad:

“Y Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn yw ein cyfle i wneud safiad yn erbyn problem dinistriol rhagfarn ar sail oed.

Er y dwedir yn aml fod pobl hŷn yn derbyn parch arbennig, y gwir amdani yw bod gormod o gymdeithasau yn eu cyfyngu, gwadu mynediad i swyddi, benthyciadau a gwasanaethau sylfaenol. Mae ymyleiddio a diraddio pobl hŷn yn gadael ei ol. Mae’n tanseilio eu cynhyrchiant a’u profiad yn y gweithlu, ac wrth iddynt wirfoddoli ac ymwneud a’r gymuned. Mae’n cyfyngu ar eu gallu i ddarparu gofal yn ogystal â chymorth ariannol ac ati i deuluoedd a chymunedau. Mae rhagfarn ar sail oed yn aml yn gysylltiedig â mathau eraill o wahaniaethu ar sail rhyw, hil, anabledd ac ati, gan gyplysu a dwysáu ei effeithiau.

Mae’n rheidrwydd moesol ac ymarferol i roi terfyn ar ragfarn ar sail oed a sicrhau hawliau dynol pobl hŷn. Mae’r oblygiadau yn uchel ac yn cynyddu. Disgwylir i’r boblogaeth fyd-eang o bobl hŷn i godi o ychydig dros 900 miliwn yn 2015 i 1.4 biliwn erbyn 2030 ……… ..

Rwy’n condemnio rhagfarn ar sail oed yn ei holl ffurfiau ac yn galw am fesurau i fynd i’r afael ag ymyrryd ar hawliau dynol wrth i ni ymdrechu i wella cymdeithas i bobl o bob oed. Mae hyn yn galw am newid y ffordd y mae pobl hŷn yn cael eu portreadu a’u canfod, yn lle eu gweld fel baich, i’w gwerthfawrogi am y nifer fawr o gyfraniadau cadarnhaol y gwnant i’n teulu dynol.

Rwyf hefyd yn galw am fwy o sicrwydd cyfreithiol i gydraddoldeb ar gyfer pobl hŷn i atal gwahaniaethu ar sail oedran rhag arwain at bolisïau cyfreithiau a thriniaeth gwahaniaethol. Yr wyf yn annog llunwyr polisi i gasglu gwell data ac ystadegau ar iechyd, statws economaidd a lles cyffredinol bobl hŷn, er mwyn mynd i’r afael â’u pryderon yn well. Ac yr wyf yn gobeithio y bydd pob un ohonom ni’n adfyfyrio ar ein hagweddau rhagfarnllyd ac yn ystyried sut, fel unigolion, gallwn wrthsefyll rhagfarn ar sail oed.

Gadewch i ni nodi Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn gan wrthod yn rymus pob math o wahaniaethu ar sail oed a gweithio i alluogi pobl hŷn i wireddu eu potensial wrth i ni anrhydeddu ein haddewid i adeiladu bywyd o urddas a hawliau dynol i bawb.

Ban Ki-moon

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *