Hysbysebion

Ymgynghoriad Gyllideb 2018-2021   -   27 Tachwedd – 07 Ionawr 2018

Er mwyn gosod cyllideb gytbwys, mae’n rhaid i’r Cyngor nodi a chyflawni gwerth £31 miliwn o arbedion effeithlonrwydd dros y tair blynedd nesaf (2018-2021). Mae hyn yn deillio o bwysau economaidd a demograffig, megis llai o gyllid grant gan Lywodraeth Cymru a mwy o alw am wasanaethau lleol.

Wrth wneud penderfyniadau anodd ynghylch ei wasanaethau, hoffai’r Cyngor gael eich barn ynghylch ei gynigion. Mae cyfanswm o 20 cynnig wedi eu nodi er mwyn cael sylwadau arnynt, a byddant yn cael eu hystyried ochr yn ochr ag opsiynau ‘rheoli’ eraill megis trefniadau caffael, strwythurau staffio a swyddogaethau mewnol/cefn swyddfa.

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus llawn ynghylch cynigion y gyllideb yn cael ei gynnal o 27 Tachwedd 2017 tan ddydd Sul 7 Ionawr 2018.

Erbyn mis Chwefror 2018, mae angen i Fwrdd Gweithredol y Cyngor lunio cyllideb ddrafft i’w chyflwyno i’r cyngor llawn.

Gallwch roi gwybod i ni beth ydych chi’n ei feddwl trwy gwblhau ein harolwg ar-lein ar y gyllideb, sydd yn gofyn am eich barn am ein holl gynigion ‘polisi’ ar gyfer arbedion effeithlonrwydd. Mae’r arolwg hefyd yn gofyn am eich barn ar ffyrdd newydd posibl o weithio.

– – - – - – - — – - – - – - – - – - – - — – - – - – - – - – - — – – - – - – - – — – - – - – - – - – -

Y Tad – Cynhyrchiad nesaf Theatr Genedlaethol Cymru

Mae cynhyrchiad nesaf Theatr Genedlaethol Cymru – Y Tad – yn ddrama am ddyn sy’n byw gyda dementia. Mae’n ymdrin yn bennaf â’r themâu sydd yn gyffredin i bawb, sef y teulu a gofalu am rywun annwyl. Mae’n gynhyrchiad yn y Gymraeg, ond yn gwbl hygyrch i bobl ddi-Gymraeg gan ddefnyddio’r app newydd Sibrwd. Am ragor o fanylion am y cynhyrchiad a’r rhestr o berfformiadau gan gynnwys yr un yn Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin edrychwch ar y wefan

– – - – - – - — – - – - – - – - – - – - — – - – - – - – - – - — – – - – - – - – — – - – - – - – - – -

13 Tachwedd 2017 (Gweithdai Eiriol)

Gwybodaeth am weithdai am ddim a ddarperir gan Eiriol ym Mhorth Tywyn a Llanymddyfri

– – - – - – - — – - – - – - – - – - – - — – - – - – - – - – - — – – - – - – - – — – - – - – - – - – -

19eg o Hydref 2017 (Ymgyrch i ddod i ben Unigrwydd, Sir Gaerfyrddin)

Digwyddiad rhwydweithio defnyddiol yn yr Ivy Bush Caerfyrddin dan arweiniad yr Ymgyrch i ddod i ben yn Unigrwydd gan ddod â mudiadau gwirfoddol a chymunedol at ei gilydd sy’n gysylltiedig â helpu i benu unigrwydd yn y sir. Disgwylir lansio’r Sir yn y dyfodol agos. Digwyddiadau tebyg yn Sir Benfro. Fforwm defnyddiol ar gyfer dod â sefydliadau partner at ei gilydd. Cymaint yn digwydd – yn aml heb ei adrodd

workshop at the Ivy Bush Carmarthen

– – - – - – - — – - – - – - – - – - – - — – - – - – - – - – - — – – - – - – - – — – - – - – - – - – -

12 Hydref 2017 (Neges ar ran Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin)

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus bellach wedi cyhoeddi Cynllun Drafft Lles Sir Gaerfyrddin ar ei gwefan ac mae wedi cychwyn y cyfnod ymgynghori 12 wythnos. Bydd y cyfnod ymgynghori yn cau ar 3 Ionawr 2018.

Dyma’r ddolen i’r tudalennau gwe sy’n cynnwys manylion yr ymgynghoriad.

– – - – - – - — – - – - – - – - – - – - — – - – - – - – - – - — – – - – - – - – — – - – - – - – - – -

12 Mis Hydref 2017

Yn ddiweddar, mae’r Loteri Fawr wedi ariannu’r Ymgyrch i Ddileu Unigolrwydd i ehangu ei waith i Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Mae’r ymgyrch yn dal i fod yn y camau cynllunio cynnar ac mae’n awyddus i weithio gyda sefydliadau sydd â diddordeb ynddynt neu sydd eisoes yn gweithio ar fater unigrwydd yn hŷn.

Bydd gweithdy cynllunio gweithredu yn benodol ar gyfer gweithredu yn Sir Gaerfyrddin ar

19eg Hydref yng Ngwesty’r Ivy Bush yng Nghaerfyrddin rhwng 10:30 a thua 14:30.

Bydd mwy o fanylion ar gael maes o law

– – - – - – - — – - – - – - – - – - – - — – - – - – - – - – - — – – - – - – - – — – - – - – - – - – -

24 Mis Medi 2017 (Gerddi Botaneg Cenedlaethol)

Cynhaliwyd y Fforwm 50+ blynyddol ddydd Gwener 15 Medi 2017 yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol. Dechreuodd y digwyddiad tua 10am a gorffen am 4pm. Roedd yna gyfres o siaradwyr cyffrous, yn cynnwys y diddanwr enwog, cyfansoddwr, canwr, actores ac ysgrifennwr sgript, Caryl Parry Jones yn ogystal â stondinau gwybodaeth o dros 40 o fudiadau ac ystod lawn o weithgareddau

Am adroddiad llawn, gan gynnwys lluniau fideo o’r prif siaradwyr yn y marque, cliciwch yma

– – - – - – - — – - – - – - – - – - – - — – - – - – - – - – - — – – - – - – - – — – - – - – - – - – -

20 Mehefin 2017 (hysbysebion i aelodau)

#CyfnewidSyniadau – cyfle i rannu eich barn ar ddyfodol gwasanaethau yn Sir Gaerfyrddin

Rydym yn gobeithio y gallwch chi ymuno â ni yn un o’n digwyddiadau ymgysylltu i roi eich syniadau arloesol i ni ar gyfer y gwaith a fydd yn cael ei wneud gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr (BGC) dros y pum mlynedd nesaf.

Mae’r BGC, sy’n cynnwys sefydliadau sector cyhoeddus ar draws y sir, yn rhedeg 3 digwyddiad ymgysylltu ym mis Gorffennaf ac yn awyddus i glywed gennych am yr hyn y dylai’r Bwrdd ganolbwyntio arno.

Erbyn Mai 2018, mae’n ofynnol i’r BGC gyhoeddi Cynllun Sirol Llesiant pum mlynedd a fydd yn dweud sut y bydd y BGC yn cydweithio i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Sir Gaerfyrddin.  Mae hwn yn un o ofynion y BGC dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Bydd gweithdy #CyfnewidSyniadau yn cael ei gynnal yn y lleoliadau canlynol rhwng 1:30pm a 4:30pm:

Dydd Mercher 5 Gorffennaf 2017 – Ystafell Lliedi, Canolfan Selwyn Samuel, Llanelli

Dydd Mercher 12 Gorffennaf 2017 – Clwb Bowlio Dinefwr, Rhydaman

Dydd Mercher 19 Gorffennaf 2017 – Neuadd Ddinesig San Pedr, Caerfyrddin

Mae’r BGC eisoes wedi datblygu drafft Amcanion Llesiant ar gyfer y Cynllun, yn seiliedig ar yr Asesiad Llesiant Lleol.  Mae canlyniadau o’r ymgyrch ymgysylltu a gynhaliwyd y llynedd yn ogystal ag ymchwil helaeth eraill wedi cael eu bwydo i mewn i’r Asesiad sydd wedi ei gyhoeddi nawr ac mae ar gael ar wefan y BGC.

Am fwy o fanylion am y BGC, ewch i Y Sir Gâr A Garem

Cwblhewch y ffurflen i gofrestru ar gyfer un o’r digwyddiadau

16 Mehefin 2017 (hysbysebion i aelodau)

Hoffech chi gymryd rhan mewn prosiect ymchwil sy’n cael ei gynnal gan y Ganolfan Astudiaetho Heneiddio, Camdrin ac Esgeuluso ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Er mwyn ein cynorthwyo â hyn, rydym yn chwilio am bobl yng nghanolbarth Cymru sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o drafodaeth grŵp bychan, gan edrych ar nifer o destunau megis agweddau tuag at heneiddio; sut mae pobl hŷn yn cael eu portreadu mewn ffilmiau ac ar y teledu; y chwedlau ynghylch yr henoed; anabledd a phobl hŷn, ac os yw’n mynd yn fwy anodd i ofyn am gymorth wrth i chi fynd yn hŷn. I ddarllen mwy

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Jeremy Newman, Cydlynydd Prosiect Ymchwil Dewis Choice, ar jen11@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622516

25 Mai 2017 (hysbysebion i aelodau)

Rydych yn eu gwahodd i Fforwm Gofalwyr Sir Gaerfyrddin (cliciwch yma)

Newydd hoci Cerdded – Rhowch gynnig arni (cliciwch yma)

Comments are closed.