Grŵp Llywio y Fforwm 50+

Mae gan y grŵp llywio lan at 20 o aelodau o bob cwr o Sir Gaerfyrddin.  Rôl y grŵp yw goruchwylio datblygu’r Fforwm 50+ ehangach a rhoi cyngor i’r Cyngor ac i’r partneriaid eraill yn y sector cyhoeddus.

Aelodau presennol y grŵp llywio yw:

 

Caroline Streek Harvey Jones
Y Cynghorydd Linda Evans Susan Smith
Andy Kurzfeld Peter Loughran
Janice Powers Gillian Wright
Jane Davidson Wyn Llewelyn (Cadeirydd)
Hilary Nicolajsen Sandra Llewelyn
Jonathan Powell  
   

Mae gan Caroline Streek gefndir mewn newyddiaduraeth, cyhoeddi, marchnata a rheoli lletygarwch. Mae hi’n ymddiriedolwr ar fwrdd Age Cymru Sir Gâr ac yn ysgrifennydd Treftadaeth Gymunedol Llanelli ar hyn o bryd.

Linda Evans : Cefais fy ethol fel Cynghorydd Sir yn gyntaf i gynrychioli ward etholiadol Llanfihangel ar Arth yn ôl yn 2008. Ers 2015 rwyf wedi cael y fraint a’r anrhydedd o fod yn aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin gyda chyfrifoldeb dros dai (rhent a phreifat) . Ar ran y Bwrdd mae gennyf hefyd gyfrifoldeb am Gydraddoldeb a’r Fforwm 50+. Dros y blynyddoedd fel cynghorydd rwyf wedi cael profiad o fod yn aelod o’r Pwyllgor Trwyddedu, y Pwyllgor Craffu Tai, Y Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol yn ogystal â bod yn aelod o’r Pwyllgor Penodiadau. Fel cynghorydd sir rwyf hefyd yn aelod o nifer o gyrff allanol. Ar nodyn mwy personol rwyn wraig, yn fam i ddau ac yn famgu falch iawn i ddau gymeriad bach. Mae teulu, ffrindiau a’r gymuned yn bwysig iawn i mi.

Ymchwilydd ym maes gwyddoniaeth a pheirianneg oedd Andy Kurzfeld am 35 o flynyddoedd cyn ymuno â’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) yn 2004.  Bellach mae wedi ymddeol, ac ei fod yn brysur yn adnewyddu ei gartref newydd, bwthyn bychan ym Mrynaman Uchaf yn Nwyrain y Sir.  Mae Andy yn mwynhau cerdded – ef yw’r cydlynydd gwirfoddol y prosiect Cerdded Iach Sir Gaerfyrddin – canu, dysgu Cymraeg a gwirfoddoli ar ynysoedd Sgomer a Sgogwm sy’n gorwedd ychydig oddi ar arfordir Sir Benfro

Roedd Peter Loughran yn athro gwyddoniaeth a mathemateg am sawl blwyddyn cyn ail-hyfforddi fel ymgynghorydd gyrfa. Gweithiodd ym Mhowys a gyda Cwmni Gyrfaoedd Dyfed yng Nghaerfyrddin. Yn fwy diweddar bu’n gweithio i Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr fel swyddog prosiect ac mae bellach yn ymddiriedolwr. Mae’n ymddiriedolwr gydag Age Cymru Sir Gâr ar hyn o bryd. Mae Peter hefyd yn wirfoddolwr digidol gyda Age Cymru Sir Gâr a RVS ac yn aelod gweithredol o U3A Caerfyrddin.

Mae Janice Powers to be updated

Harvey Jones: Mae Harvey yn byw yng Nghydweli, lle y mae’n aelod gweithgar o’r gymuned. Roedd yn bennaeth ysgol uwchradd cyn ymddeol. Mae wedi bod yn weithgar yn y sector gwirfoddol ers ymddeol, a bu’n ymddiriedolwr o CAVS a CYCA yn y gorffennol. Ar hyn o bryd mae’n wirfoddolwr ac yn gadeirydd ymddiriedolwyr Age Cymru Sir Gar.

Gillian Wright: Mae Gillian yn Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol ar gyfer Rheilffordd Calon Cymru sydd â diddordeb mewn gweld trafnidiaeth gyhoeddus i bawb ar gael. Mae hi’n Gynghorydd Tref dros Llanymddyfri, yn ymddiriedolwr CAVS ac yn ymddiriedolwr Amgueddfa Treftadaeth Llanymddyfri. Mae hi hefyd yn ymwneud â statws Dementia Gyfeillgar a gofalu am anghenion gofalwyr

Susan Smith: Ar hyn o bryd, mae Susan yn gweithio fel Cydlynydd Cydnerthu Cymunedol yn Sir Gâr.  Ei rôl yw helpu datblygu a chefnogi darpariaeth gymunedol leol sy’n helpu gwella lles pobl ac yn y pen draw yn galluogi pobl i aros yn eu cymunedau yn annibynnol am hirach.   Ei nod yw deall beth sy’n digwydd mewn cymunedau lleol a lle mae modd datblygu.   Mae’n gweithio gyda Chredydau Amser i gefnogi’r nod hwn ar gyfer pobl hŷn, pobl ag anabledd a rhai â nam i’r synhwyrau. Mae ei chefndir ym maes rheoli lletygarwch ac mae hefyd wedi gweithio am 9 mlynedd gyda’r tîm Iechyd Cyhoeddus yn ardal Hywel Dda. Susan yw sylfaenydd Cŵn Therapi Sir Gâr ac mae’n Hyrwyddwr Ffrindiau Dementia.

Caroline Evans:Mae Caroline Evans wedi cael gyrfa amrywiol sy’n cynnwys rhedeg siop gwyliau ac ysgol hwylio yng Nghernyw, yswiriant corfforaethol ar Lannau Merswy a bod yn ddarlithydd busnes a menter yng Ngholeg Sir Gâr.  Ers ymddeol, mae hi’n gwirfoddoli fel ymddiriedolwr i Elusen Iechyd Meddwl Eiriol, cyfarwyddwr Cymdeithas Twristiaeth Sir Gâr, yn cadeirio Grŵp Twristiaeth Esgobaeth Tŷ Ddewi ac yn helpu allan tu ôl i’r cownter yn Siop Gymunedol Brechfa.  Mae hi yn ofalydd i’w phartner ac yn mwynhau ysgrifennu a chanu.

Wyn Llewelyn:Mae Wyn yn ymgynghorydd datblygu, hyfforddwr a mentor datblygu annibynnol. Mae’n deillio o Aberaeron a gadawodd Gymru yn 1970 i ddechrau gyrfa yn y diwydiannau fferyllol a chemegol yn ICI ac AstraZeneca. Mae ei brofiad llywodraethu hefyd yn cynnwys bod yn gyfarwyddwr bwrdd gweithredol yn y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu ac yn gyfarwyddwr ymddiriedolwyr yn Education Business Solutions Ltd. Er ei fod wedi ymddeol o fywyd corfforaethol, mae’n parhau i weithio fel ymgynghorydd a hyfforddwr yn Ysgol Rheolaeth Prifysgol Lancaster. Mae diddordeb proffesiynol arbennig Wyn wrth ddeall perfformiad eithriadol – mewn unigolion, timau neu sefydliadau.

Ers dychwelyd i Sir Gaerfyrddin yn 2012, mae Wyn wedi dod yn gyfarwyddwr ymddiriedolwr yng Ngholeg Elidyr, coleg preswyl arbenigol ar gyfer oedolion ifanc ag anawsterau dysgu. Mae ef a’i wraig, Millie, hefyd yn ailddarganfod llawenydd Gorllewin Cymru a’r ffordd o fyw ymlacio yma a’r cyfle i archwilio cysgodfeydd a thraethau lleol a cherdded ein llwybrau arfordirol gwych.

Jane Davidson: Mae gan Jane gefndir mewn addysg – addysgu, ymchwil a rheolaeth. Ers ymddeol mae hi wedi dod yn wirfoddolwr gweithgar i Age Cymru Sir Gar ac i’r British Heart Foundation, ac mae ar y panel lleyg ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yn y Ganolfan Ymchwil i Heneiddio a Dementia ym Mhrifysgol Abertawe. Daeth yn gadeirydd bwrdd ymddiriedolwyr Age Cymru Sir Gar ym mis Tachwedd 2017.

Sandra Llewelyn: : Sandra oedd un o sylfaenwyr y Fforwm 50+ ac mae’n frwd dros ddysgu gydol oes, cyfiawnder a thegwch. Mae Sandra, sydd wedi ennill gradd mewn TG a Rheolaeth Strategol o Goleg Sir Gâr ac yn gweithio’n amser llawn ar hyn o bryd, yn edrych ymlaen at gymryd camau er mwyn mynd i’r afael â’r materion a roddwyd ger bron y grŵp gan yr aelodau.

Jonathan Powell:  Mae Jonathan wedi gweithio ym maes TG am 36 mlynedd mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau gan gynnwys dylunio, creu a chymorth systemau, a dros y 15 mlynedd diwethaf mae wedi bod yn Uwch-reolwr ac Ymgynghorydd Diogelwch Gwybodaeth ar gyfer cwmnïau telathrebu mawr. Cyn ymddeol y llynedd yn ei bumdegau hwyr, roedd ganddo aelodaethau proffesiynol megis mBCS, CISSP a mIISP. Mae Jonathan wedi cynrychioli UNICEF, gan roi cyflwyniadau ynghylch diogelwch ar y rhyngrwyd mewn ysgolion cynradd, ac fel Cristion ymroddedig, mae’n un o arweinwyr ei Eglwys leol (Bedyddwyr).

Hilary Nicolajsen: : Bu Hilary yn treulio nifer o flynyddoedd yn addysgu ac yn gwneud gwaith ymchwil yn yr UD a Chanada. Ar ôl ymddeol, daeth Hilary yn ôl i Gymru a dechreuodd wirfoddoli ym Mhrifysgol Abertawe fel cynrychiolydd cleifion ym maes Gwyddorau Iechyd, gydag OPAN a’r fforwm 50+ yn Abertawe. Mae bellach yn byw ym Mhorth Tywyn ac yn rhan o Brifysgol y Drydedd Oes a Naturiaethwyr Llanelli.