Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn

 

Mae i’r strategaeth bump o brif amcanion:

  1. Adlewyrchu egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn ynghylch mynd i’r afael â gwahaniaethu yn erbyn pobl hŷn lle bynnag y bo hynny’n digwydd, hyrwyddo delweddau cadarnhaol o heneiddio a rhoi llais cryf i bobl hŷn yn ein cymdeithas.
  2. Hyrwyddo a datblygu gallu pobl hŷn i ddal ati i weithio ac i ddysgu fel y mynnont, ac i gyfrannu mewn modd gweithgar ar ôl ymddeol.
  3. Hyrwyddo a gwella iechyd a lles pobl hŷn drwy gynllunio integredig a thrwy gyfrwng fframweithiau darparu gwasanaethau ynghyd â gwasanaethau diagnostig a chynnal mwy ymatebol.
  4. Hyrwyddo darparu gwasanaethau a chymorth o safon sy’n galluogi pobl hŷn i fyw mor annibynnol â phosibl mewn amgylchedd addas a diogel a sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu trefnu o amgylch eu hanghenion a’u bod yn ymatebol iddynt.
  5. Gweithredu Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru gyda chymorth ariannol er mwyn sicrhau ei bod yn sbarduno newidiadau ac arloesedd ar draws yr holl sectorau, yn gwella’r gwasanaethau i bobl hŷn, ac yn darparu sylfaen i gynllunio’n effeithiol ar gyfer poblogaeth sy’n heneiddio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â neu drwy anfon e-bost at carmarthenshire50@gmail.com

neu ewch i Y Strategaeth ar gyfer Pobl hŷn yng Nghymru 2013-2023