Croeso

Croeso i 50+…. y gwefan ar gyfer pobl 50 a throsodd sy’n byw yn y Sir.

Os nad ydych yn aelod o’r Fforwm eto ac yr hoffech ymuno, cliciwch ar y ddolen

Cynhelir Digwyddiad Blynyddol a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Fforwm 50+ yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol ar 12 Medi 2019. Y bwriad yw adeiladu ar lwyddiant ein digwyddiadau blaenorol a chael diwrnod gwych lle byddwch yn gallu ymgysylltu â phethau sydd yn diddordeb a pherthnasol i chi.

Y Llynedd cynhaliwyd y Fforwm 50+ flynyddol ddydd Gwener 14 Medi 2018 yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol. Dechreuodd y digwyddiad tua 10am a gorffen am 4pm. Roedd yna gyfres o siaradwyr cyffrous, gan gynnwys Helena Herklots, y Comisiynydd Pobl Hŷn newydd a Huw Iranca-Davies, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol yn ogystal â stondinau gwybodaeth o dros 40 o fudiadau ac ystod lawn o gweithgareddau.

Am adroddiad llawn, gan gynnwys lluniau fideo o’r prif siaradwyr yn y marque, cliciwch yma

Am ragor o fanylion a gwybodaeth am yr hyn sy’n cael ei ddosbarthu i aelodau 50+ Sir Gaerfyrddin yr wythnos hon (erbyn 6 Awst 2018), cliciwch ar y dolenni isod:

Taflen 50+ Digwyddiad

Bywyd Sir Gaerfyrddin 2018

Arolwg Blynyddol 18

Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin (taflen Cyngerdd Nadolig)

Dewis Cymru

Goldies Cymru 

E-bostiwch: carmarthenshire50@gmail.com gydag unrhyw ymholiadau.


Dod yn aelod o’r Fforwm 50+

Os hoffech chi ddod yn aelod newydd o’r Fforwm 50+, cwblhewch ein ffurflen ar-lein a rhowch eich barn!

Mae aelodaeth y Fforwm yn cynnwys nifer o fudd-daliadau. Er enghraifft:

Gwahoddiad i fynychu’r digwyddiad blynyddol yn y Gerddi Botaneg

–  cyfle i gymryd rhan yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Fforwm

–  cymryd rhan yn yr Arolwg Blynyddol ynghylch materion sy’n bwysig i’r grŵp oedran 50+

–  yn cael ei ddiweddaru â digwyddiadau eraill ac weithiau mae cynigion arbennig ar gael i bobl hŷn ee Sesiynau Gyrru Diwygiedig

–  gan ddweud eich dweud mewn perthynas â gwasanaethau a ddarperir gan y sector cyhoeddus


Cynllun Strategol Fforwm 50+ (Medi 2018)

Cytunwyd ar y cynllun strategol newydd ar gyfer y Fforwm yng nghyfarfod mis Medi y grŵp llywio. Cyflwynwyd y cynllun i’r aelodau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ar 14 Medi 2018 yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol.

Bydd y cynllun gweithredu i fwrw ymlaen â’r strategaeth yn cael ei gymryd i gyfarfod nesaf y grŵp llywio ym mis Rhagfyr.

Bydd y Cylchlythyr yn adrodd ar y datblygiadau hyn maes o law. Byddai’ch sylwadau’n cael eu gwerthfawrogi’n fawr.


Arolwg Blynyddol Blynyddol 2018 (Arolwg 18)

Bob blwyddyn gwahoddir aelodau’r Fforwm i gwblhau Arolwg Blynyddol ynglŷn ag agweddau allweddol ar fywyd cymunedol yn Sir Gaerfyrddin. Derbynia’r Aelodau gopi papur o’r holiadur yn ogystal â gwybodaeth arall am waith y Fforwm. Hoffem gymaint o aelodau â phosibl i gwblhau’r arolwg ar-lein.

Mae’r arolwg bellach wedi cau a gellir gweld y prif ganlyniadau yma 2018 Canlyniadau Pennawd Arolwg.

Bydd dadansoddiad yr arolwg llawn ar gael erbyn Mawrth 2019

Hoffem gymaint o aelodau â phosib i dderbyn gwybodaeth aelodau trwy e-bost. Defnyddiwch y ffurflen gyswllt ar y wefan i roi gwybod i ni am eich cyfeiriad e-bost.

Canlyniadau Arolwg Diweddaraf  (Arolwg 17))

I weld copi o’r arolwg diweddaraf hy arolwg 50+ 17 (Medi 2017) cliciwch yma. Mae’r canlyniadau llawn bellach wedi’u dadansoddi a gellir eu gweld yn awr yma. Fodd bynnag, os hoffech chi weld Ganlyniadau Allweddol yr arolwg yn unig, cliciwch yma.


Yn dilyn ymgynghoriad, mae’r cyngor sir wedi cyhoeddi ei Amcanion Lles ar gyfer 2017-18 mewn perthynas â Heneiddio’n Dda pobl hŷn,

Amcan 10: Heneiddio’n Dda – Cefnogi’r nifer cynyddol o bobl hŷn er mwyn iddynt gadw’u hurddas a’u hannibyniaeth wrth iddynt heneiddio

Amcan 11: Heneiddio’n Dda – Ymagwedd ledled y Cyngor tuag at gefnogi Heneiddio’n Dda yn Sir Gaerfyrddin. Am ragor o fanylion o’r Amcanion Lles cliciwch yma

Mae’r rhestr lawn o Amcanion Lles i’w weld yma ar wefan y Cyngor


 
Oeddech chi’n gwybod mae gan y sir Cynllun Heneiddio’n Dda

Mae Sir Gaerfyrddin yn sir wych i gerddwyr. Beth am ymweld â Cerdded Iach Sir Gâr, menter Fforwm 50+. Gwefan Cerddwyr Caerfyrddin hefyd am lawer o lwybrau cerdded o gwmpas Gorllewin Cymru a thu hwnt

Dilynwch ni ar Facebook

Dilynwch ni ar Twitter

[SlideDeck id=’97’ width=’470px’ height=’300px’]

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau am yr hyn yr hoffech ei weld ar y wefan hon, cysylltwch â’r carmarthenshire50@gmail.com