Croeso

Prizes at the annual event – free raffle

Coming soon at the Annual Event, free raffle for prizes donated by some of the digital contributors:

Digital Communities Wales are offering 2.5 hours of 1 to 1 tuition on an IT topic.

Barclays are offering 2 books about family tree research

TSB are offering a years subscription to Which and Money Which magazines

In order to enter you have to visit the contributors in Principality House. These are not raffle prizes you will get anywhere else.

Our Annual Event is nearly upon us!

As you can imagine, even though our annual event is really well supported, incredibly informative and useful for our members, it does cost a lot of money.

We would like to thank the Regeneration Policy Department of CCC for giving us a grant to enable full support for our 20 volunteers at the 50+ Annual Event.

Forum Annual Event – Thursday 12th September 2019

A Free Day at the National Botanic Garden of Wales for Forum Members

This year’s Annual Event has been themed to match members’ interests and preparations and excitement is building. There are many digital, health and wellbeing contributors, taster sessions and information stalls to enjoy and get help from.

 

As usual, the Forum Annual General Meeting will be held in the marquee and all members are encouraged to attend.  This is your Forum and the AGM is an opportunity to voice your views about how it is run and what it does.  In response to feedback received, we are keeping the session shorter this year but it will be packed full of content with a keynote talk on Innovative Ageing by researchers at Swansea University, the latest from the Welsh Government from Julie Morgan AM, Deputy Minister, Health and Social Services, with the Carmarthenshire County Council 50+ Champion, Cllr. Linda Evans completing the line-up.  The University researchers also will be giving more details of their ground breaking work in Theatr Botanica at various times during the afternoon.

Principality House in the Garden will be a Digital Hub for the day where there will be a variety of hands on and advice Workshops covering the key issues that the membership has identified.  Come along and see how modern digital services can be accessed safely and put to good use.  Digital Communities Wales will be presenting information on using technology for better physical and mental health and the Police and two major banks will be running hands-on sessions covering family tree research, how to access digital services and how to stay safe online (and offline as scams come in a variety of guises). You are welcome to bring your own smart phone or tablet to these sessions though there will be some equipment available to use.

By the way, we are still looking for volunteers on the day to help out, especially to act as information guides for an hour or so at various times during the day to help members get to where they want to go.  If this is not for you, please ask your friends and relatives if they would be interested in making the day as successful as possible for all who attend.  If you would like more information about
is involved, please contact the Forum Secretary Sandra Llewelyn at carmarthenshire50@gmail.com or via 01267 224692.

You can pre-register for the event and book transport from Carmarthen, Llanelli or Ammanford using the link below

» Complete Online Registration

 


2018/19 Chairman’s Annual Report

In preparation for our September Event, we have pleasure in sharing with you our Annual report .  Attached are the English and Welsh versions…

Adroddiad Blynyddol 50+

Annual report 50+


Croeso i 50+…. y gwefan ar gyfer pobl 50 a throsodd sy’n byw yn y Sir.

Os nad ydych yn aelod o’r Fforwm eto ac yr hoffech ymuno, cliciwch ar y ddolen

Cynhelir Digwyddiad Blynyddol a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Fforwm 50+ yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol ar 12 Medi 2019. Y bwriad yw adeiladu ar lwyddiant ein digwyddiadau blaenorol a chael diwrnod gwych lle byddwch yn gallu ymgysylltu â phethau sydd yn diddordeb a pherthnasol i chi.

Y Llynedd cynhaliwyd y Fforwm 50+ flynyddol ddydd Gwener 14 Medi 2018 yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol. Dechreuodd y digwyddiad tua 10am a gorffen am 4pm. Roedd yna gyfres o siaradwyr cyffrous, gan gynnwys Helena Herklots, y Comisiynydd Pobl Hŷn newydd a Huw Iranca-Davies, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol yn ogystal â stondinau gwybodaeth o dros 40 o fudiadau ac ystod lawn o gweithgareddau.

Am adroddiad llawn, gan gynnwys lluniau fideo o’r prif siaradwyr yn y marque, cliciwch yma

Am ragor o fanylion a gwybodaeth am yr hyn sy’n cael ei ddosbarthu i aelodau 50+ Sir Gaerfyrddin yr wythnos hon (erbyn 6 Awst 2018), cliciwch ar y dolenni isod:

Taflen 50+ Digwyddiad

Bywyd Sir Gaerfyrddin 2018

Arolwg Blynyddol 18

Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin (taflen Cyngerdd Nadolig)

Dewis Cymru

Goldies Cymru 

E-bostiwch: carmarthenshire50@gmail.com gydag unrhyw ymholiadau.


Dod yn aelod o’r Fforwm 50+

Os hoffech chi ddod yn aelod newydd o’r Fforwm 50+, cwblhewch ein ffurflen ar-lein a rhowch eich barn!

Mae aelodaeth y Fforwm yn cynnwys nifer o fudd-daliadau. Er enghraifft:

Gwahoddiad i fynychu’r digwyddiad blynyddol yn y Gerddi Botaneg

–  cyfle i gymryd rhan yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Fforwm

–  cymryd rhan yn yr Arolwg Blynyddol ynghylch materion sy’n bwysig i’r grŵp oedran 50+

–  yn cael ei ddiweddaru â digwyddiadau eraill ac weithiau mae cynigion arbennig ar gael i bobl hŷn ee Sesiynau Gyrru Diwygiedig

–  gan ddweud eich dweud mewn perthynas â gwasanaethau a ddarperir gan y sector cyhoeddus


Cynllun Strategol Fforwm 50+ (Medi 2018)

Cytunwyd ar y cynllun strategol newydd ar gyfer y Fforwm yng nghyfarfod mis Medi y grŵp llywio. Cyflwynwyd y cynllun i’r aelodau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ar 14 Medi 2018 yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol.

Bydd y cynllun gweithredu i fwrw ymlaen â’r strategaeth yn cael ei gymryd i gyfarfod nesaf y grŵp llywio ym mis Rhagfyr.

Bydd y Cylchlythyr yn adrodd ar y datblygiadau hyn maes o law. Byddai’ch sylwadau’n cael eu gwerthfawrogi’n fawr.


Arolwg Blynyddol Blynyddol 2018 (Arolwg 18)

Bob blwyddyn gwahoddir aelodau’r Fforwm i gwblhau Arolwg Blynyddol ynglŷn ag agweddau allweddol ar fywyd cymunedol yn Sir Gaerfyrddin. Derbynia’r Aelodau gopi papur o’r holiadur yn ogystal â gwybodaeth arall am waith y Fforwm. Hoffem gymaint o aelodau â phosibl i gwblhau’r arolwg ar-lein.

Mae’r arolwg bellach wedi cau a gellir gweld y prif ganlyniadau yma 2018 Canlyniadau Pennawd Arolwg.

Bydd dadansoddiad yr arolwg llawn ar gael erbyn Mawrth 2019

Hoffem gymaint o aelodau â phosib i dderbyn gwybodaeth aelodau trwy e-bost. Defnyddiwch y ffurflen gyswllt ar y wefan i roi gwybod i ni am eich cyfeiriad e-bost.

Canlyniadau Arolwg Diweddaraf  (Arolwg 17))

I weld copi o’r arolwg diweddaraf hy arolwg 50+ 17 (Medi 2017) cliciwch yma. Mae’r canlyniadau llawn bellach wedi’u dadansoddi a gellir eu gweld yn awr yma. Fodd bynnag, os hoffech chi weld Ganlyniadau Allweddol yr arolwg yn unig, cliciwch yma.


Yn dilyn ymgynghoriad, mae’r cyngor sir wedi cyhoeddi ei Amcanion Lles ar gyfer 2017-18 mewn perthynas â Heneiddio’n Dda pobl hŷn,

Amcan 10: Heneiddio’n Dda – Cefnogi’r nifer cynyddol o bobl hŷn er mwyn iddynt gadw’u hurddas a’u hannibyniaeth wrth iddynt heneiddio

Amcan 11: Heneiddio’n Dda – Ymagwedd ledled y Cyngor tuag at gefnogi Heneiddio’n Dda yn Sir Gaerfyrddin. Am ragor o fanylion o’r Amcanion Lles cliciwch yma

Mae’r rhestr lawn o Amcanion Lles i’w weld yma ar wefan y Cyngor


 
Oeddech chi’n gwybod mae gan y sir Cynllun Heneiddio’n Dda

Mae Sir Gaerfyrddin yn sir wych i gerddwyr. Beth am ymweld â Cerdded Iach Sir Gâr, menter Fforwm 50+. Gwefan Cerddwyr Caerfyrddin hefyd am lawer o lwybrau cerdded o gwmpas Gorllewin Cymru a thu hwnt

Dilynwch ni ar Facebook

Dilynwch ni ar Twitter

<!–:en–>Council Tax Benefits<!–:–><!–:cy–>Council Tax Benefits<!–:–>

Budd-daliadau Tai a Treth y Cyngor

Os ydych ar incwm isel ac yn talu rhent neu Dreth y Cyngor, efallai y gallwch gael help i dalu eich costau. Darllen Mwy >> 

Budd-daliadau Tai a Treth y Cyngor
<!–:en–>Learning Carmarthenshire<!–:–><!–:cy–>Learning Carmarthenshire<!–:–>

Dysgu yn y Sir

Petai chi eisiau dysgu sgiliau newydd neu gweithio tuag at cyfleuster mae cyrsiau ar gael ar eich cyfer. Darllen Mwy >>

Dysgu yn y Sir
<!–:en–>50 Plus Forum<!–:–><!–:cy–>50 Plus Forum<!–:–>

Fforwm 50 Plus

 
Mae’r Fforwm 50+ yn gyfle gwirioneddol i chi ac eraill o’ch cenhedlaeth leisio barn wrth ddatblygu’r strategaeth. Darllen Mwy >>

Fforwm 50 Plus
<!–:en–>Carmarthen Health Issues<!–:–><!–:cy–>Carmarthen Health Issues<!–:–>

Gwasanaethau Pobl Hŷn

Mae’n well gan y rhan fwyaf o bobl aros yn eu cartrefi eu hunain ond efallai y bydd angen cymorth arnynt i wneud hynny. Darllen Mwy >>

Gwasanaethau Pobl Hŷn
PreviousNext

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau am yr hyn yr hoffech ei weld ar y wefan hon, cysylltwch â’r carmarthenshire50@gmail.com