Dolenni Defnyddiol

Mae digonedd o wybodaeth ar gael ar y rhyngrwyd ond pa wefannau sy’n rhoi cyngor da iawn?  Mae’r dolenni ar wefan y Fforwm i gyd ar gyfer gwefannau sydd wedi cael eu hargymell gan aelodau’r Fforwm a’u cymeradwyo gan aelod o’r Grŵp Llywio.  Wrth reswm, ni allwn fod yn gyfrifol am bopeth ar y gwefannau hyn, yn enwedig oherwydd eu bod yn newid dros amser, ond ar y cyfan maen nhw’n cynnig man cychwyn da wrth chwilio am wybodaeth ddefnyddiol.  Os hoffech argymell gwefan i’w chynnwys ar ein rhestr, defnyddiwch y dudalen Cysylltu â ni.

Nodwch yr adran Cysylltiadau Defnyddiol ar y bar ochr ar y dde o’r sgrin.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais ac yn eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru, gan sefyll i fyny a siarad ar eu rhan

Cerdded Iach Sir Gâr – Mae menter gwerth chweil sy’n anelu at wella eich lefel gyffredinol o symudedd / ffitrwydd, tra’n cwrdd wynebau newydd neu dal i fyny mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar.

llywodraeth Cymru – gan gynnwys gwybodaeth am y Strategaeth ar gyfer pobl hŷn

Gofal a Thrwsio–  Mae corff elusennol cenedlaethol sy’n gweithio yn weithredol i sicrhau bod pob person hŷn gartref sy’n ddiogel, sicr ac yn briodol i’w hanghenion

Coleg Sir Gar – Mae gan y Coleg ystod gynhwysfawr ac eang o raglenni dysgu academaidd a galwedigaethol. Mae’r rhain yn amrywio o cyn-mynediad i raddio lefel, gan ddarparu gwasanaeth i’r gymuned ddysgu gyfan. Mae’n cynnig addysg bellach, dysgu oedolion a chymunedol, addysg uwch, dysgu seiliedig ar waith a rhaglenni pwrpasol a gwasanaethau ar gyfer datblygu busnes

University of Wales ( Trinity St David) – Mae gan UWTSD dri phrif gampws yn Ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan ac Abertawe – a champysau lloeren yng Nghaerdydd a Llundai