Hysbysiad Preifatrwydd

Sut y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth sydd gennym amdanoch

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer y Fforwm 50+

Mae sicrhau bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir yn bwysig iawn o ran darparu ein gwasanaethau a chadw hyder y cyhoedd.
Data personol yw unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson, y mae modd adnabod pwy ydyw yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy ddefnyddio’r wybodaeth. Defnyddir y termau ‘gwybodaeth’ a ‘data personol’ drwy gydol yr hysbysiad preifatrwydd hwn a’r un yw eu hystyr.

Er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir, rydym yn ceisio cydymffurfio’n llwyr â gofynion y Ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn felly wedi cael ei greu er mwyn esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud â’ch data personol.

1. At ba ddiben rydym yn defnyddio’ch data personol?

Rydym yn casglu data personol amdanoch er mwyn rhoi gwybodaeth ichi am ymgynghoriadau, y wybodaeth ddiweddaraf am y Fforwm 50+ a gweithgareddau a digwyddiadau a gynhelir.

Byddwn ni’n defnyddio eich data personol at y diben hwn yn unig.

Y sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich gwybodaeth yw eich caniatâd, a gallwch dynnu hynny yn ôl ar unrhyw adeg.

Byddwn yn cadw eich data personol, cyhyd â’ch bod yn dymuno bod yn aelod ô’r Fforwm 50+.

2. Pa fath o wybodaeth rydym yn ei defnyddio?

Rydym yn casglu’r mathau canlynol o ddata personol er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn:

• Eich enw a’ch teitl
• Eich dyddiad geni
• Eich cyfeiriad
• Cyfeiriad E-bost
• Rhif Ffôn/Rhif Ffôn Symudol

3. A ydym yn defnyddio gwybodaeth o ffynonellau eraill?

Nac ydyn, rydym yn cael gwybodaeth yn uniongyrchol wrthych chi yn unig.

4. Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

5. Pwy sydd â mynediad i’ch gwybodaeth?

Ni fyddwn yn rhannu eich data personol ag unrhyw un o wasanaethau eraill y Cyngor neu sefydliadau allanol.

Fodd bynnag, mae rhai sefyllfaoedd penodol lle mae’n bosibl y bydd yn rhaid i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch, er enghraifft:
• Pan fo’r gyfraith yn mynnu bod y Cyngor yn rhoi’r wybodaeth
• Pan fo angen datgelu’r wybodaeth i atal neu ddatrys trosedd
• Pan fo datgelu er budd pennaf y person dan sylw

6. Pa mor hir byddwn yn cadw’ch gwybodaeth?

Byddwn yn cadw eich data personol, cyhyd â’ch bod yn dymuno bod yn aelod ô’r Fforwm 50+.

7. Eich hawliau Diogelu Data

Mae gennych yr hawl i:

• Cael mynediad i’r data personol y mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei brosesu amdanoch
• Cywiro unrhyw wybodaeth anghywir neu anghyflawn
• Tynnu eich caniatâd yn ôl o ran prosesu’r wybodaeth, os mai hwn yw’r unig sail i brosesu’r wybodaeth
• Gwneud cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, y corff annibynnol yn y Deyrnas Unedig sy’n diogelu hawliau gwybodaeth

Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosibl y bydd gennych yr hawl i:

• Gwrthwynebu bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu
• Dileu eich data personol
• Cyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol
• Trosglwyddo Data

8. Manylion Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch yr hysbysiad preifatrwydd hwn a’ch hawliau, cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data
Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

E-bost: diogeludata@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 224127

Gellir cael manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ynghyd â chyfarwyddyd pellach ynghylch y Ddeddfwriaeth Diogelu Data ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

www.ico.org.uk