Digwyddiadau

Diwrnod allan yn y Gerddi Botaneg:

Cynhaliwyd Fforwm 2018 ddydd Gwener 14 Medi 2018. Dechreuodd y digwyddiad tua 10am a gorffen am 4pm. Roedd yna gyfres o siaradwyr cyffrous, gan gynnwys Helena Herklots, y Comisiynydd newydd ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru a Huw Iranca-Davies, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol yn ogystal â stondinau gwybodaeth o dros 40 o sefydliadau ac yn llawn ystod o weithgareddau.

Roedd y gweithgareddau a’r sesiynau blasu yn cynnwys pynciau megis Dementia Friends, Carmarthenshire Is Kind, barddoniaeth, adweitheg, darllen a rennir, colli clyw, rhaglen cleifion cleifion, sepsis, Cerdded Nordig, Cerdded yn Iach Sir Gaerfyrddin, cynhwysiad digidol, ioga a mwy.

Yn ogystal, roedd cyfle i fwynhau cerddoriaeth a ddarperir o amgylch y Gerddi gan Wasanaeth Cerddoriaeth Sir Gaerfyrddin.

Heiniodd dros 500 o aelodau’r Fforwm i’r Gerddi a chafodd dros 200 o aelodau’r parch i glywed y siaradwyr, gan gynnwys y Cynghorydd Linda Evans, y Cynghorydd Jane Tremlett, Ceri Wyn Jones, y bardd a’r darlledwr adnabyddus, Julia Wilkinson, sy’n arloesi mentrau megis Sir Gaerfyrddin yn Kind a ‘rhagnodi cymdeithasol’ a Claire O ‘Shea, rheolwr ymgyrch ar gyfer yr Ymgyrch i Ddiweddu Unigolrwydd ac wrth gwrs y gwesteion arbennig Helena Herklots a Huw Iranca-Davies

2018 50+ Forum speakers

Roedd y sesiwn hefyd yn cynnwys cyfeiriad gan gadeirydd y Fforwm, Peter Loughran a busnes y CCB. Ail-ddewiswyd aelodau presennol grŵp llywio’r Fforwm a phenodwyd yr aelodau newydd.

Cliciwch ar y dolenni isod i weld fideos llawn y siaradwyr. Ein diolch i Alud Jones o CVC Media a gofnododd y digwyddiad.

Cyng Linda Evans, Hyrwyddwr Heneiddio’n Dda

Cyng. Jane Tremlett, Pencampwr Dementia

Helena Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn

Ceri Wyn Jones, bardd a darlledwr Cymreig

Peter Loughran, Cadeirydd Fforwm 50+

Huw Irranca-Daviesy Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Julia Wilkinson and Claire O Shea

Llenwch lawn o’r cyflwyniadau

Carmarthen Journal – Erthygl Arweinydd y Cyngor ar 19 Medi 2018

Gadewch i ni i gyd wneud ein rhan a bod yn garedig wrth ein gilydd

Mae llawer i’w ddweud o blaid y doethineb sy’n dod yn sgil oedran a phrofiad ac roedd hynny’n amlwg yn y fforwm 50+ blynyddol a gynhaliwyd yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol ddydd Gwener wrth i gannoedd o bobl ddod ynghyd i drafod manteision bod yn garedig wrth ein gilydd.

Daeth mwy o bobl nag erioed i’r digwyddiad lle roedd cyfle iddynt wneud ffrindiau newydd, cael gwybodaeth gan amrywiaeth o wasanaethau a chlywed areithiau ynghylch amrywiol bynciau o ddiddordeb.

Roedd hefyd yn gyfle i gael barn pobl ynghylch yr amrywiaeth o wasanaethau a ddarperir gan y Cyngor a’n partneriaid.

Fodd bynnag, prif bwnc trafod y dydd oedd caredigrwydd a’r anogaeth bod modd gwneud pethau mawr drwy’r gweithredoedd mwyaf syml o haelioni.

Yn ôl ymchwil wyddonol, gall gwneud cymwynas wella iechyd meddwl a hyd yn oed lliniaru poen corfforol. Mae hefyd yn datblygu perthnasoedd a chyfeillgarwch cryf ac ystyrlon.

Nid oes rhaid iddo fod yn rhywbeth mawr – gall bod yn garedig fod mor syml â chael sgwrs â’r cymydog dros ffens yr ardd neu gynnig nôl rhywbeth i ffrind pan fyddwch yn mynd i’r dref.

Felly gadewch i ni i gyd wneud ein rhan a bod yn garedig wrth ein gilydd – mae’n costio dim byd ond mae llawer i’w ennill.


Forwm 50+ 2017

Y gwestai arbennig oedd y difyrwr a’r darlledwr adnabyddus Caryl Parry-Jones. Os hoffech chi weld y sgyrsiau llawn gan yr amrywiol siaradwyr, cliciwch ar y dolenni canlynol

ar y dolenni isod i weld fideos llawn y siaradwyr. Ein diolch i Alud Jones o CVC Media a gofnododd y digwyddiad.

Caroline Streek, cadeirydd y Fforwm 50+

Y Cynghorydd Linda Evans, CSC

Y Cynghorydd Jane Tremlett CSC

Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer Bwrdd Iechyd Hywel Dda

DC Gareth Jordan, Uned Ddiogelwch Cyber, Heddlu Dyfed-Powys

Caryl Parry Jones, siaradwr gwadd

Cliciwch daflen y digwyddiad am ragor o fanylion am y digwyddiad

Speakers at 50+ event


Fforwm 50+ 2015

Bydd rhai ohonoch yn cofio’r sgwrs ddifyr gan ein prif siaradwr gwadd, darlledwr a sylfaenydd Childline Esther Rantzen. Gallwch weld y sgwrs lawn yn y Gerddi Botaneg trwy glicio ar y ddolen.

Y siaradwyr eraill yn y digwyddiad oedd:

Mark Drakeford, gweinidog Llywodraeth Cymru dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Y Cynghorydd Linda Evans, Cyngor Sir Caerfyrddin

Y Cynghorydd Jane Tremlett, Cyngor Sir Caerfyrddin

Yn ddiweddarach yn y bore aeth Esther am dro yn y Tŷ Gwydr Mawr a chwrdd â deiliaid stondinau ac aelodau’r Fforwm

Esther meeting stall holders in the Great Glasshouse


Diwrnod y Bobl Hŷn – 1 Hydref 2018

Dydd Llun 1 Hydref yw Diwrnod Pobl Hŷn 2018, yn swyddogol, – Diwrnod Rhyngwladol i ddathlu’r llwyddiannau a’r cyfraniadau y mae pobl hŷn yn ei wneud i gymdeithas.

Mae’r digwyddiad yn deillio o’r Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn a sefydlwyd gan y Cenhedloedd Unedig.

Yn 2016 gwnaeth Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig y datganiad:

“Y Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn yw ein cyfle i wneud safiad yn erbyn problem dinistriol rhagfarn ar sail oed.

Er y dwedir yn aml fod pobl hŷn yn derbyn parch arbennig, y gwir amdani yw bod gormod o gymdeithasau yn eu cyfyngu, gwadu mynediad i swyddi, benthyciadau a gwasanaethau sylfaenol. Mae ymyleiddio a diraddio pobl hŷn yn gadael ei ol. Mae’n tanseilio eu cynhyrchiant a’u profiad yn y gweithlu, ac wrth iddynt wirfoddoli ac ymwneud a’r gymuned. Mae’n cyfyngu ar eu gallu i ddarparu gofal yn ogystal â chymorth ariannol ac ati i deuluoedd a chymunedau. Mae rhagfarn ar sail oed yn aml yn gysylltiedig â mathau eraill o wahaniaethu ar sail rhyw, hil, anabledd ac ati, gan gyplysu a dwysáu ei effeithiau.

Mae’n rheidrwydd moesol ac ymarferol i roi terfyn ar ragfarn ar sail oed a sicrhau hawliau dynol pobl hŷn. Mae’r oblygiadau yn uchel ac yn cynyddu. Disgwylir i’r boblogaeth fyd-eang o bobl hŷn i godi o ychydig dros 900 miliwn yn 2015 i 1.4 biliwn erbyn 2030 ……… ..

Rwy’n condemnio rhagfarn ar sail oed yn ei holl ffurfiau ac yn galw am fesurau i fynd i’r afael ag ymyrryd ar hawliau dynol wrth i ni ymdrechu i wella cymdeithas i bobl o bob oed. Mae hyn yn galw am newid y ffordd y mae pobl hŷn yn cael eu portreadu a’u canfod, yn lle eu gweld fel baich, i’w gwerthfawrogi am y nifer fawr o gyfraniadau cadarnhaol y gwnant i’n teulu dynol.

Rwyf hefyd yn galw am fwy o sicrwydd cyfreithiol i gydraddoldeb ar gyfer pobl hŷn i atal gwahaniaethu ar sail oedran rhag arwain at bolisïau cyfreithiau a thriniaeth gwahaniaethol. Yr wyf yn annog llunwyr polisi i gasglu gwell data ac ystadegau ar iechyd, statws economaidd a lles cyffredinol bobl hŷn, er mwyn mynd i’r afael â’u pryderon yn well. Ac yr wyf yn gobeithio y bydd pob un ohonom ni’n adfyfyrio ar ein hagweddau rhagfarnllyd ac yn ystyried sut, fel unigolion, gallwn wrthsefyll rhagfarn ar sail oed.

Gadewch i ni nodi Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn gan wrthod yn rymus pob math o wahaniaethu ar sail oed a gweithio i alluogi pobl hŷn i wireddu eu potensial wrth i ni anrhydeddu ein haddewid i adeiladu bywyd o urddas a hawliau dynol i bawb.

Ban Ki-moon

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *