Digwyddiadau

Forum Annual Event – Thursday 12th September 2019

A Free Day at the National Botanic Garden of Wales for Forum Members

This year’s Annual Event has been themed to match members’ interests and preparations and excitement is building. There are many digital, health and wellbeing contributors, taster sessions and information stalls to enjoy and get help from.

 

As usual, the Forum Annual General Meeting will be held in the marquee and all members are encouraged to attend.  This is your Forum and the AGM is an opportunity to voice your views about how it is run and what it does.  In response to feedback received, we are keeping the session shorter this year but it will be packed full of content with a keynote talk on Innovative Ageing by researchers at Swansea University, the latest from the Welsh Government from Julie Morgan AM, Deputy Minister, Health and Social Services, with the Carmarthenshire County Council 50+ Champion, Cllr. Linda Evans completing the line-up.  The University researchers also will be giving more details of their ground breaking work in Theatr Botanica at various times during the afternoon.

Principality House in the Garden will be a Digital Hub for the day where there will be a variety of hands on and advice Workshops covering the key issues that the membership has identified.  Come along and see how modern digital services can be accessed safely and put to good use.  Digital Communities Wales will be presenting information on using technology for better physical and mental health and the Police and two major banks will be running hands-on sessions covering family tree research, how to access digital services and how to stay safe online (and offline as scams come in a variety of guises). You are welcome to bring your own smart phone or tablet to these sessions though there will be some equipment available to use.

By the way, we are still looking for volunteers on the day to help out, especially to act as information guides for an hour or so at various times during the day to help members get to where they want to go.  If this is not for you, please ask your friends and relatives if they would be interested in making the day as successful as possible for all who attend.  If you would like more information about
is involved, please contact the Forum Secretary Sandra Llewelyn at carmarthenshire50@gmail.com or via 01267 224692.

You can pre-register for the event and book transport from Carmarthen, Llanelli or Ammanford using the link below

» Complete Online Registration

Diwrnod allan yn y Gerddi Botaneg:

Cynhaliwyd Fforwm 2018 ddydd Gwener 14 Medi 2018. Dechreuodd y digwyddiad tua 10am a gorffen am 4pm. Roedd yna gyfres o siaradwyr cyffrous, gan gynnwys Helena Herklots, y Comisiynydd newydd ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru a Huw Iranca-Davies, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol yn ogystal â stondinau gwybodaeth o dros 40 o sefydliadau ac yn llawn ystod o weithgareddau.

Roedd y gweithgareddau a’r sesiynau blasu yn cynnwys pynciau megis Dementia Friends, Carmarthenshire Is Kind, barddoniaeth, adweitheg, darllen a rennir, colli clyw, rhaglen cleifion cleifion, sepsis, Cerdded Nordig, Cerdded yn Iach Sir Gaerfyrddin, cynhwysiad digidol, ioga a mwy.

Yn ogystal, roedd cyfle i fwynhau cerddoriaeth a ddarperir o amgylch y Gerddi gan Wasanaeth Cerddoriaeth Sir Gaerfyrddin.

Heiniodd dros 500 o aelodau’r Fforwm i’r Gerddi a chafodd dros 200 o aelodau’r parch i glywed y siaradwyr, gan gynnwys y Cynghorydd Linda Evans, y Cynghorydd Jane Tremlett, Ceri Wyn Jones, y bardd a’r darlledwr adnabyddus, Julia Wilkinson, sy’n arloesi mentrau megis Sir Gaerfyrddin yn Kind a ‘rhagnodi cymdeithasol’ a Claire O ‘Shea, rheolwr ymgyrch ar gyfer yr Ymgyrch i Ddiweddu Unigolrwydd ac wrth gwrs y gwesteion arbennig Helena Herklots a Huw Iranca-Davies

2018 50+ Forum speakers

Roedd y sesiwn hefyd yn cynnwys cyfeiriad gan gadeirydd y Fforwm, Peter Loughran a busnes y CCB. Ail-ddewiswyd aelodau presennol grŵp llywio’r Fforwm a phenodwyd yr aelodau newydd.

Cliciwch ar y dolenni isod i weld fideos llawn y siaradwyr. Ein diolch i Alud Jones o CVC Media a gofnododd y digwyddiad.

Cyng Linda Evans, Hyrwyddwr Heneiddio’n Dda

Cyng. Jane Tremlett, Pencampwr Dementia

Helena Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn

Ceri Wyn Jones, bardd a darlledwr Cymreig

Peter Loughran, Cadeirydd Fforwm 50+

Huw Irranca-Daviesy Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Julia Wilkinson and Claire O Shea

Llenwch lawn o’r cyflwyniadau

Carmarthen Journal – Erthygl Arweinydd y Cyngor ar 19 Medi 2018

Gadewch i ni i gyd wneud ein rhan a bod yn garedig wrth ein gilydd

Mae llawer i’w ddweud o blaid y doethineb sy’n dod yn sgil oedran a phrofiad ac roedd hynny’n amlwg yn y fforwm 50+ blynyddol a gynhaliwyd yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol ddydd Gwener wrth i gannoedd o bobl ddod ynghyd i drafod manteision bod yn garedig wrth ein gilydd.

Daeth mwy o bobl nag erioed i’r digwyddiad lle roedd cyfle iddynt wneud ffrindiau newydd, cael gwybodaeth gan amrywiaeth o wasanaethau a chlywed areithiau ynghylch amrywiol bynciau o ddiddordeb.

Roedd hefyd yn gyfle i gael barn pobl ynghylch yr amrywiaeth o wasanaethau a ddarperir gan y Cyngor a’n partneriaid.

Fodd bynnag, prif bwnc trafod y dydd oedd caredigrwydd a’r anogaeth bod modd gwneud pethau mawr drwy’r gweithredoedd mwyaf syml o haelioni.

Yn ôl ymchwil wyddonol, gall gwneud cymwynas wella iechyd meddwl a hyd yn oed lliniaru poen corfforol. Mae hefyd yn datblygu perthnasoedd a chyfeillgarwch cryf ac ystyrlon.

Nid oes rhaid iddo fod yn rhywbeth mawr – gall bod yn garedig fod mor syml â chael sgwrs â’r cymydog dros ffens yr ardd neu gynnig nôl rhywbeth i ffrind pan fyddwch yn mynd i’r dref.

Felly gadewch i ni i gyd wneud ein rhan a bod yn garedig wrth ein gilydd – mae’n costio dim byd ond mae llawer i’w ennill.


Forwm 50+ 2017

Y gwestai arbennig oedd y difyrwr a’r darlledwr adnabyddus Caryl Parry-Jones. Os hoffech chi weld y sgyrsiau llawn gan yr amrywiol siaradwyr, cliciwch ar y dolenni canlynol

ar y dolenni isod i weld fideos llawn y siaradwyr. Ein diolch i Alud Jones o CVC Media a gofnododd y digwyddiad.

Caroline Streek, cadeirydd y Fforwm 50+

Y Cynghorydd Linda Evans, CSC

Y Cynghorydd Jane Tremlett CSC

Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer Bwrdd Iechyd Hywel Dda

DC Gareth Jordan, Uned Ddiogelwch Cyber, Heddlu Dyfed-Powys

Caryl Parry Jones, siaradwr gwadd

Cliciwch daflen y digwyddiad am ragor o fanylion am y digwyddiad

Speakers at 50+ event


Fforwm 50+ 2015

Bydd rhai ohonoch yn cofio’r sgwrs ddifyr gan ein prif siaradwr gwadd, darlledwr a sylfaenydd Childline Esther Rantzen. Gallwch weld y sgwrs lawn yn y Gerddi Botaneg trwy glicio ar y ddolen.

Y siaradwyr eraill yn y digwyddiad oedd:

Mark Drakeford, gweinidog Llywodraeth Cymru dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Y Cynghorydd Linda Evans, Cyngor Sir Caerfyrddin

Y Cynghorydd Jane Tremlett, Cyngor Sir Caerfyrddin

Yn ddiweddarach yn y bore aeth Esther am dro yn y Tŷ Gwydr Mawr a chwrdd â deiliaid stondinau ac aelodau’r Fforwm

Esther meeting stall holders in the Great Glasshouse


Diwrnod y Bobl Hŷn – 1 Hydref 2018

Dydd Llun 1 Hydref yw Diwrnod Pobl Hŷn 2018, yn swyddogol, – Diwrnod Rhyngwladol i ddathlu’r llwyddiannau a’r cyfraniadau y mae pobl hŷn yn ei wneud i gymdeithas.

Mae’r digwyddiad yn deillio o’r Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn a sefydlwyd gan y Cenhedloedd Unedig.

Yn 2016 gwnaeth Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig y datganiad:

“Y Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn yw ein cyfle i wneud safiad yn erbyn problem dinistriol rhagfarn ar sail oed.

Er y dwedir yn aml fod pobl hŷn yn derbyn parch arbennig, y gwir amdani yw bod gormod o gymdeithasau yn eu cyfyngu, gwadu mynediad i swyddi, benthyciadau a gwasanaethau sylfaenol. Mae ymyleiddio a diraddio pobl hŷn yn gadael ei ol. Mae’n tanseilio eu cynhyrchiant a’u profiad yn y gweithlu, ac wrth iddynt wirfoddoli ac ymwneud a’r gymuned. Mae’n cyfyngu ar eu gallu i ddarparu gofal yn ogystal â chymorth ariannol ac ati i deuluoedd a chymunedau. Mae rhagfarn ar sail oed yn aml yn gysylltiedig â mathau eraill o wahaniaethu ar sail rhyw, hil, anabledd ac ati, gan gyplysu a dwysáu ei effeithiau.

Mae’n rheidrwydd moesol ac ymarferol i roi terfyn ar ragfarn ar sail oed a sicrhau hawliau dynol pobl hŷn. Mae’r oblygiadau yn uchel ac yn cynyddu. Disgwylir i’r boblogaeth fyd-eang o bobl hŷn i godi o ychydig dros 900 miliwn yn 2015 i 1.4 biliwn erbyn 2030 ……… ..

Rwy’n condemnio rhagfarn ar sail oed yn ei holl ffurfiau ac yn galw am fesurau i fynd i’r afael ag ymyrryd ar hawliau dynol wrth i ni ymdrechu i wella cymdeithas i bobl o bob oed. Mae hyn yn galw am newid y ffordd y mae pobl hŷn yn cael eu portreadu a’u canfod, yn lle eu gweld fel baich, i’w gwerthfawrogi am y nifer fawr o gyfraniadau cadarnhaol y gwnant i’n teulu dynol.

Rwyf hefyd yn galw am fwy o sicrwydd cyfreithiol i gydraddoldeb ar gyfer pobl hŷn i atal gwahaniaethu ar sail oedran rhag arwain at bolisïau cyfreithiau a thriniaeth gwahaniaethol. Yr wyf yn annog llunwyr polisi i gasglu gwell data ac ystadegau ar iechyd, statws economaidd a lles cyffredinol bobl hŷn, er mwyn mynd i’r afael â’u pryderon yn well. Ac yr wyf yn gobeithio y bydd pob un ohonom ni’n adfyfyrio ar ein hagweddau rhagfarnllyd ac yn ystyried sut, fel unigolion, gallwn wrthsefyll rhagfarn ar sail oed.

Gadewch i ni nodi Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn gan wrthod yn rymus pob math o wahaniaethu ar sail oed a gweithio i alluogi pobl hŷn i wireddu eu potensial wrth i ni anrhydeddu ein haddewid i adeiladu bywyd o urddas a hawliau dynol i bawb.

Ban Ki-moon

1 sylw ar “Digwyddiadau

  1. Dywedodd Lynne Birrell :

    Older people should be as equally valued as other age groups in society – especially as they have had more experiences in life having lived longer. It therefore follows that they probably have greater wisdom.They should always be treated with respect and dignity.
    Older people who now make up 20% of the world’s population, should be offered guidance in all kinds of activities ; to keep them healthy in mind body and spirit, thus keeping ill-health at bay as far as possible. Everyone is capable of achieving far more than they hope or imagine if they receive the direction and encouragement.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *