Mae Pêl-droed Cerdded yn dod i Ganolfan Hamdden yn agos atoch chi!

Mae tîm Cymunedau Actif yn gyffrous i gyhoeddi lansiad tair sesiwn Pêl-droed Cerdded wythnosol newydd ledled Sir Gaerfyrddin.

Fel y mae’r enw’n awgrymu, mae pêl-droed cerdded yn fersiwn wedi’i haddasu o’r gamp draddodiadol lle mae chwaraewyr yn cerdded yn lle rhedeg neu sbrintio. Mae’r gamp gyffrous a chynhwysol hon yn annog pobl i gadw’n egnïol ta beth eu hoedran, lefel ffitrwydd a’u gallu.

Nid yn unig y mae llawer o fuddion iechyd, gall cerdded pêl-droed fod yn gyfle perffaith i’r rhai sy’n edrych i wneud ffrindiau newydd, cael hwyl a rhoi cynnig ar rywbeth newydd.

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Rhowch sylw

(English) Saron Cuppa Club

Sorry, this page is only available in English

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Rhowch sylw

(English) Whether to Weather

Sorry, this page is only available in English

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Rhowch sylw

(English) October Newsletter

Sorry, this page is only available in English

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Rhowch sylw

(English) Bytes & Bites a big success

Sorry, this page is only available in English

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Rhowch sylw

(English) Annual Event 2019 – Review and Photos

Sorry, this page is only available in English

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Rhowch sylw

Oedraniaeth Bob Dydd

Ar 22ain Hydref, bydd y Comisiynydd Pobl Hŷn yn lansio ei hymgyrch #EverydayAgeism.

Fel rhan o’r lansiad, byddem wrth ein bodd yn clywed gan rywun sydd wedi:

  • Cael profiad o wahaniaethu ar sail oed
  • Cael eu trin yn wahanol oherwydd eu hoed
  • Wynebu newid yn eu cymuned nad oedd wedi ystyried anghenion pobl hŷn

Os hoffech roi gwybod i ni am eich profiad, a byddech hefyd yn fodlon siarad â’r cyfryngau ar y diwrnod, cysylltwch â ni drwy ffonio 02920 445 030 neu drwy anfon e-bost i Richard.Jones@olderpeoplewales.com 

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Rhowch sylw

(English) Post Office Card Accounts to be withdrawn

Sorry, this page is only available in English

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Rhowch sylw

(English) Get online week – Bytes and bites

Sorry, this page is only available in English

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Rhowch sylw

Kerbcraft

Cynllun diogelwch ffyrdd cenedlaethol yw Kerbcraft, a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gyflwynir gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Ei nod yw dysgu plant 5-7 oed i fod yn gerddwyr mwy diogel trwy fynd â nhw at ochr y ffordd a dangos iddynt sut y gall gwneud penderfyniadau cywir ac ymddwyn yn briodol eu helpu i aros yn ddiogel.

Mae’n sgil hanfodol, ac os caiff ei dysgu ar yr oedran ifanc hwn bydd yn aros gyda nhw am oes. Ein nod yw lleihau nifer y damweiniau sy’n digwydd i blant sy’n cerdded

Profwyd mai Hyfforddiant Ymarferol ar Ochr y Ffordd yw’r ffordd orau o helpu plant ifanc i aros yn ddiogel ger ffyrdd neu wrth groesi ffyrdd.

Caiff y plant eu cymryd allan o’r ysgol gan staff a gwirfoddolwyr hyfforddedig, mewn grwpiau heb fod yn fwy na thri i bob oedolyn, i ddysgu 3 phrif sgil:

  • Dewis mannau diogel i groesi’r ffordd
  • Croesi’n ddiogel ger ceir sydd wedi’u parcio
  • Croesi’n ddiogel ger cyffyrdd

Caiff pob sgil ei hymarfer mewn sawl lleoliad gwahanol dros gyfnod o 10 wythnos; bydd y plant yn cwblhau cyfanswm o 10 sesiwn, ac yn dilyn hyn byddant yn derbyn eu tystysgrif.

 

 

MAE ANGEN GWIRFODDOLWYR ARNOM I’N HELPU I DDYSGU’R SGILIAU HANFODOL HYN.ALLWCH CHI HELPU?

Pwy all fod yn Wirfoddolwr?

Mam, tad, mam-gu a thad-cu, modryb, ewythr, llywodraethwyr a ffrindiau’r ysgol.

Allwch chi, neu rywun yr ydych yn ei adnabod, roi 2-3 awr o’ch amser bob wythnos i fod yn Wirfoddolwr Hyfforddi KERBCRAFT? Gallech fod yn helpu i achub bywyd rhyw ddiwrnod. Bydd y Cydgysylltydd Kerbcraft yn darparu hyfforddiant llawn a chymorth i’r holl wirfoddolwyr.

Mae’n brofiad sy’n rhoi boddhad mawr.

Os hoffech wirfoddoli, neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ein Gydgysylltwr Kerbcraft:-

Alex McDowall: AJMcDowall@sirgar.gov.uk       Rhif ffôn 01267 228289

Os ydych yn rhiant, athro/athrawes neu lywodraethwr ysgol a’ch bod am wybod mwy am ddysgu Kerbcraft yn eich ysgol, cysylltwch â’r Cydgysylltwyr Kerbcraft

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Rhowch sylw