Hysbysebion

Newyddion Da

Ac yn awr y newyddion da yw bod y Fforwm wedi penodi Sandra Llewelyn, gwirfoddolwr newydd ac aelod o’r grŵp llywio fel yr ysgrifennydd. Bydd yr aelodau’n clywed llawer mwy gan Sandra dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf! Gwyliwch y gofod hwn!


Herbert Protocol (Mis Mehefin 2019)

Mae Protocol Herbert yn fenter a lansiwyd yn ddiweddar gan Heddlu Dyfed Powys.

Mae’n galluogi perthnasau sydd ag aelod o’r teulu sy’n byw gyda dementia i gofrestru manylion a fydd yn helpu i ddod o hyd i’w hanwyliaid, os byddant yn mynd ar goll.

Gall y teulu gofrestru manylion, er enghraifft, o hoff gaffi neu siop, lleoliad sy’n dal atgofion melys, cyrchfan gwyliau cofiadwy ac ati, gan y bydd hyn yn rhoi arweiniad i’r heddlu ar ble i ddechrau edrych. Cliciwch ar y ddolen


Ysgrifennydd y Fforwm

Mae Grŵp Llywio’r Fforwm 50+ yn chwilio am wirfoddolwr sydd â phrofiad gweinyddol perthnasol i ymgymryd â rôl Ysgrifennydd y Fforwm. Mae hon yn rôl wirfoddol gydag ymrwymiad o tua diwrnod y mis ar gyfartaledd.

Mae agweddau allweddol y gwaith yn cynnwys:

• Bod yn gyfrifol am gydlynu gweinyddiaeth materion y Fforwm
• Cymryd rôl arweiniol wrth gysylltu â swyddogaeth ysgrifenyddiaeth y cyngor sir

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad gweinyddol a sgiliau digidol perthnasol
I ddysgu mwy am y Fforwm 50+ ewch i www.carmarthenshire50.org.uk/50-forum
Mynegwch eich diddordeb yn y rôl hon drwy gysylltu â Wyn Llewellyn, Cadeirydd Dros Dro ar 07702249644 neu wynmill@btinternet.com


Hosbis Skanda Vale

Mae Hosbis Skanda Vale yn cynnal taith gerdded noddedig ar 6 Mai gan ddechrau yn Llangrannog ar arfordir Ceredigion ac yn mynd i Gwmtydu neu Newquay. Mae yna hefyd daith gerdded lai o gwmpas Llangrannog ei hun. Darperir cludiant i ddechrau’r teithiau cerdded, byrbrydau a diodydd a chinio bwffe ar y diwedd.

Mae yna hefyd daith gerdded i fyny Cadair Idris ar y 27ain o Fai – unwaith eto mae cludiant a chinio yn cael eu cynnwys.

Manylion pellach ar y canllawiau cerdded a’r ffurflen nawdd.


Cynllunio’r ffordd ymlaen (7 MIs Mawrth 2019)

Cyfarfod da gyda chydweithwyr o’r is-grŵp cyfathrebu y bore yma yn Cartref Cynnes. Cynllunio’r ffordd ymlaen a sut y gallwn ymgysylltu’n well â phobl hŷn a grwpiau o amgylch y sir. Edrych ar arolygon, cylchlythyrau, digwyddiad blynyddol ym mis Medi a chyhoeddusrwydd cyffredinol


Profiad Gwasanaeth Meddyg Teulu (6 Mis Mawrth 2019)

Ydych chi wedi defnyddio’ch gwasanaeth meddyg teulu y tu allan i oriau arferol yn y 6 mis diwethaf?

Cwblhewch ein harolwg a byddwn yn defnyddio’ch ymatebion i roi gwybod i’r GIG ble mae’r gwasanaethau’n gweithio’n dda a lle mae angen gwelliannau.


Arwyddo aelodau newydd (4 Mis Mawrth)

Arwyddo ar-lein aelodau newydd i’r Fforwm 50+ yng Nghartref Cynnes y bore yma. Ymunwch â’r sgwrs – ymuno â’r Fforwm 50+ a dweud eich dweud ar y materion mawr sy’n effeithio ar bobl hŷn yn y sir


Hoffem gwrdd â chi …

Os ydych chi’n ymwneud â grŵp pobl hŷn lleol neu grŵp lleol tebyg yn y sir efallai yr hoffech gael cyflwyniad am waith y Fforwm.
Os felly, cwblhewch y ffurflen gyswllt ar y wefan neu e-bost carmarthenshire50@gmail.com

Mae dau aelod o’r grŵp llywio Gillian Wright a Wyn Llewellyn wedi bod allan ac yn siarad â aelodau Grŵp Cyfeillgarwch Llanymddyfri. Gan bob cyfrif, roedd yn brynhawn diddorol yn Neuadd Goffa Rhys Pritchard

Siaradodd Wyn am y materion blaenoriaeth sy’n codi o’r arolwg 18 a’u heffaith ar yr ardal leol a rhai o’r heriau lleol eraill e.e. diffyg trafnidiaeth gyhoeddus a chau banciau.

I weld y cyflwyniad, cliciwch ar y ddolen

Angela Jackson-Keynon, Gina Jones and Gillian Wright


Mae Sir Gaerfyrddin yn Garedig – Helpu i greu cymunedau cyfeillgar

Menter yw Mae Sir Gaerfyrddin yn Garedig, sy’n cael ei harwain gan Wasanaethau Integredig Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae Cyfaill Sir Gaerfyrddin yn unigolyn sydd wedi mynd i sesiwn wybodaeth am awr ac sydd wedi ymrwymo i wneud gweithred a fydd yn gwella bywydau’r bobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin.

Gall unrhyw un o unrhyw oedran fod yn Gyfaill Sir Gaerfyrddin ac mae pob gweithgaredd yn cyfrif – o helpu rhywun i ddod o hyd i’r bws cywir i wenu a chysylltu â’r bobl o’ch cwmpas.

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y dolen


Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cymdeithasol (22/01/2019)

Sefydlodd y Fforwm 50+ ‘grŵp tasg’ fach yn cynnwys aelodau’r grŵp llywio ac eraill i gwblhau’r ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cymdeithasol.

Cyflwynwyd yr ymateb i Lywodraeth Cymru erbyn y dyddiad dyledus a gobeithio y bydd yn adlewyrchu eich barn a’ch pryderon.

Diolch arbennig i bawb a gyfrannodd yn arbennig at Wyn Llewellyn, yr is-gadeirydd, a gydlynodd y broses

I weld y ddogfen ymateb, cliciwch ar y ddolen


Gweithredu ar Anabledd – yr hawl i fyw’n annibynnol (21/01/19)

Sefydlodd y Fforwm 50+ ‘grŵp tasg’ fach gydag aelodau’r grŵp llywio ac eraill i ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru.

Rwy’n falch o ddweud bod y grŵp yn gallu llunio ymateb a’i hanfon i Gaerdydd mewn da bryd!

Gallwch glicio ar y ddolen i weld yr ymateb. Rwy’n gobeithio y bydd yn adlewyrchu eich barn chi. Croeso i sylwadau. Rydym am gadw’r mater hwn yn fyw ac rydym yn edrych ymlaen at ymateb Llywodraeth Cymru


Sesiynau digidol – Menter Gorllewin Sir Gâr (21/01/2019)

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn cynnig sesiynau digidol yn y lleoliadau canlynol ar draws gogledd y sir

Llyfrgell Caerfyrddin – Bob Dydd Mawrth 14:00 – 16:00yp
Llyfrgell Sanclêr – Bob Dydd Iau 14:00 – 16:00yp
Llyfrgell Castell Newydd Emlyn – Bob Dydd Gwener 10:00 – 12:00yb

*Angen cofrestru o flaen llaw
Cysylltwch â Megan ar 01239 712934/megan@mgsg.cymru

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y ddolen


Cyflwyniad Blwch Esgidiau Nadolig Ysgol y Dderwen (postiwyd 14/12/2018)

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin, am gynhyrchu blychau esgidiau Nadoligaidd arbennig yn llawn anrhegion i bobl hŷn yn yr ardal. Cânt eu dosbarthu gan wirfoddolwyr Age Cymru Sir Gâr i bobl hŷn sy’n llai tebygol o dderbyn ymwelwyr ac anrhegion dros gyfnod y Nadolig.


Gweithredu ar Anabledd – yr hawl i fyw’n annibynnol (20/11/18)

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’r ymgynghoriad hwn ar eu cynigion y bwriedir iddynt ddatblygu a gwella mynediad at help, cyngor a gwasanaethau i bobl anabl yng Nghymru.

Camau ar Anabledd: nod yr Hawl i Fyw’n Annibynnol yw mynd i’r afael ag anghydraddoldebau a thlodi sy’n cael eu profi gan y cymunedau hyn, gan hyrwyddo cyfle cyfartal a’u cefnogi i gael adnoddau hwylus a gwasanaethau prif ffrwd yn hwylus.

Bydd y Fforwm 50+ yn sefydlu grŵp ‘gorchwyl a gorffen’ i ystyried y ddogfen a gwneud ymateb.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y ddogfen ymgynghori a’r ffurflen ymateb ar-lein


Sir Gar yn Garedig Cystadleuaeth (a bostiwyd ar 07 Tachwedd 2018)

School pupil wins poetry prize in ‘Carmarthenshire is Kind’ competition

Fel rhan o’r digwyddiad 50+ Blynyddol yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol, cynhaliwyd cystadleuaeth farddoniaeth ar thema ‘Beth sy’n gwneud Sir Gaerfyrddin’. Barnwyd Ceri Wyn Jones, cyn Bardd Plant i Gymru, a chyhoeddwyd ar y diwrnod.

Ar 5ed Tachwedd cyflwynwyd tocyn llyfr i enillydd Gwobr 1af a’r ysgol yn ei gynulliad ysgolion gan Julia Wilkinson, Rheolwr Ardal CRT Llanelli, Peter Loughran, Cadeirydd 50+ a Wendy Tiffin, Rheolwr Tîm Busnes Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin. 

Bydd yr holl gerddi yn cael eu harddangos yn llyfrgelloedd Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman o ddydd Llun 26 Tachwedd am bythefnos.


Unigrwydd ac ynysu cymdeithasol (a bostiwyd ar 02 Tachwedd 2018)

Mae Llywodraeth Cymru’n gofyn am safbwyntiau ar ei dull arfaethedig o weithredu i drechu unigrwydd ac ynysu cymdeithasol yng nghymunedau Cymru. Fel un o amcanion Heneiddio’n Dda yng Nghymru a rhywbeth sydd wedi cael effaith enfawr ar fywydau pobl hŷn, rydym eisiau gwneud yn siŵr bod llais pobl hŷn yn cael ei glywed yn glir ar y pwnc hwn.

A wnewch chi rannu manylion yr ymgynghoriad gyda’ch fforymau 50+ lleol a grwpiau eraill o bobl hŷn os gwelwch yn dda?  Mae’r ddogfen ymgynghori’n eithaf hir, yn 40 tudalen, felly byddem yn gwerthfawrogi unrhyw gefnogaeth ac anogaeth y gallwch chi eu rhoi fel bod pobl hŷn yn gallu lleisio eu barn i Lywodraeth Cymru.

Rwyf wedi atodi copïau o’r ddogfen ymgynghori ac mae mwy o wybodaeth ar gael yn https://bit.ly/2CKIAT7.

Os ydi pobl yn teimlo bod y broses ymgynghori lawn yn ormod o faich, mae’n gwbl ddilys cyflwyno ymateb gan ateb dim ond rhai o’r cwestiynau.

Gellir dychwelyd pob ymgynghoriad wedi’i gwblhau ar e-bost neu drwy’r post. Y dyddiad cau yw 15fed Ionawr 2019.

Yn ychwanegol at yr ymatebion ysgrifenedig, mae Llywodraeth Cymru’n cynnal tair “sgwrs” gyhoeddus am ei chynlluniau.

  • 13eg Tachwedd yng Nghaerfyrddin
  • 19eg Tachwedd yng Nghasnewydd
  • 27ain Tachwedd yn Wrecsam

I fynychu unrhyw rai o’r digwyddiadau hyn, rhaid i bobl anfon e-bost i UnigacYnysig@llyw.cymru cyn gynted â phosib. Byddai’n braf gweld cymaint o bobl hŷn â phosib yn bresennol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am unrhyw rai o’r uchod, cofiwch gysylltu â ni.

Steve Huxton
Arweinydd Heneiddio’n Dda yng Nghymru / Ageing Well in Wales Lead
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru / Older People’s Commissioner for Wales
Adeiladau Cambrian / Cambrian Buildings
Sgwâr Mount Stuart / Mount Stuart Square
Caerdydd / Cardiff, CF10 5FL


Goldies Cymru (postiwyd 01 Tachwedd 2018)

Mae Goldies Cymru yn cael cyfres o sioeau teithiol ar draws De Cymru i roi cyhoeddusrwydd i’w gwaith.

Daw’r sioe deithiol i Lyfrgell Caerfyrddin ddydd Gwener, 14 Rhagfyr (1pm – 2pm) a bydd Emyr Wyn Jones yn ei gynnal. Bydd awr o ganu a gwybodaeth am y sefydliad. Darperir lluniaeth ysgafn.

Mwy o fanylion am y digwyddiad a chynlluniau’r dyfodol yn y daflen hyrwyddoLansio Prosiect Cerdded Iach Sir Gaerfyrddin (postiwyd ar 30 Hydref 2018)
Lansiwyd y prosiect 3Bs newydd yn swyddogol y bore yma ym Mharc Howard, Llanelli. Mae’r prosiect, sy’n ceisio annog darpar famau a mamau ifanc i feithrin yr arfer o gerdded, yn cael ei ariannu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a’i roi ar waith gan CETMA.

Mae Cerdded Iach Sir Gaerfyrddin yn fenter gan y Fforwm 50+ sy’n ceisio sicrhau bod pobl hŷn yn cerdded, yn siarad ac yn cysylltu.

Mae’r Fforwm yn croesawu’r cyfle i adeiladu ar ei brofiad i ehangu apêl cerdded i gynulleidfa iau hefyd


Dewis Choice Prosiect (Postiwyd 11 Hydref 2018)

Mae prosiect Dewis wedi bod yn ystyried llunio deiseb i’w chyflwyno i’r Senedd – Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae’r ddeiseb bellach ar wefan y Senedd lle y gall pobl ei darllen a’i llofnodi, gobeithio, i ddangos eu cefnogaeth.

Y teitl yw: ‘Trawsnewid yr ymateb i bobl hŷn sy’n dioddef camdriniaeth ddomestig – galw am weithredu’

Cyhyd â bod mwy na 50 o lofnodion bydd Pwyllgor Deisebau y Senedd yn ystyried y ddeiseb, yn casglu ynghyd wybodaeth am y pwnc lle mae wedi’i drafod yn y Cynulliad neu mewn cyfarfodydd pwyllgor a gofyn am ymateb gan y gweinidog perthnasol.

Cliciwch ar y ddolen i ddangos eich cefnogaeth a llofnodi’r ddeiseb.


Hyfforddiant Hyrwyddwyr Cyfeillion Dementia (Postiwyd 20 Medi 2018)

Cynhelir sesiwn hyfforddi ar gyfer Hyrwyddwyr Cyfeillion Dementia newydd ar 1 Tachwedd, 9am – 4pm yn ystafell gyfarfod 5, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin. Te a Choffi ar gael – dewch â’ch cinio eich hun. Mae’r hyfforddiant dyddiau yn rhad ac am ddim a gellir gweld gwybodaeth am ddod yn Hyrwyddwr trwy ddefnyddio’r ddolen. Os ydych chi eisiau mynychu’r Diwrnod Hyfforddi Hyrwyddwr uchod mae’n rhaid i chi gofrestru trwy wefan Alzheimer’s Dementia Friends.

Nodwch y byddai angen i unrhyw un sy’n dymuno archebu cofrestru cyfrif Hyrwyddwr yn gyntaf (os nad oes ganddynt un eisoes).

Mae’r niferoedd yn gyfyngedig felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Mae’r cais hwn yn cael ei anfon at bob ‘ffrind dementia’ yn y Gymuned Taf ac i bartneriaid ehangach.

Beth yw Hyrwyddwr Cyfeillion Dementia?

Mae Hyrwyddwr Cyfeillion Dementia yn wirfoddolwr sy’n annog eraill i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl sy’n byw gyda demensia yn eu cymuned. Maent yn gwneud hyn trwy roi gwybodaeth iddynt am effaith bersonol demensia, a’r hyn y gallant ei wneud i helpu.

Mae’n hawdd cymryd rhan. Bydd Hyrwyddwyr Cyfeillion Dementia yn mynychu cyfnod sefydlu, yn derbyn cefnogaeth pan fydd ei angen arnynt, ac yn rhan o dros 10,500 o Hyrwyddwyr Cyfeillion Dementia gwirfoddol sy’n creu cymunedau cyfeillgar â demensia gyda’i gilydd.


Digwyddiadau yn Oriel Myrddin, Caerfyrddin (Postiwyd 5 Medi 2018)

Gweler taflenni ar gyfer y drafodaeth sydd ar y gweill gan yr artist lleol Peter Bodenham, yn ogystal â chlwb llyfrau a thaith braslunio


Arian newydd i Gwn Therapi Sir Gaerfyrddin (Postiwyd 23 Gorffennaf 2018)

Newyddion gwych i Gwn Therapi Sir Gaerfyrddin. Bu’r elusen yn llwyddiannus mewn bid Awards for All ac erbyn hyn mae yna gronfeydd ychwanegol i ehangu’r prosiect.

Mae gwahoddiad yn cael ei ymestyn i unrhyw un a hoffai gefnogi’r cynllun hwn, gwirfoddolwr neu ddod i ddod i ddarganfod beth sy’n digwydd i gyfarfod Cŵn Therapi Sir Gaerfyrddin ddydd Mawrth Gorffennaf 24ain am 6.00pm yn Neuadd Goffa Gyhoeddus Llandybie, Woodfield Road, Llandybie , Sir Gaerfyrddin, SA18 3UR. Bydd lluniaeth yn cael ei ddarparu – y cyfarfod yw trafod dyfodol Cwn Therapi Sir Gaerfyrddin a’r cyllid diweddar.


Mae Fforwm 50+ Sir Gâr yn hysbysebu am Swyddog Datblygu ar gyfer ei prosiect Cerdded Iach Sir Gâr. Manylion yma.

Y Prosiect

Mae Cerdded Iach Sir Gaerfyrddin (WWC) yn brosiect o’r Fforwm 50+. Mae tîm cydlynu bach yn delio â materion o ddydd i ddydd ond nid yw hyn yn ddigonol i ddatblygu’r prosiect, ac felly mae’r contract ar gael nawr. Mae’r gwaith datblygu a ddisgrifir yn brosiect peilot a ariennir gan Public Primary Care Care Carmarthenshire (PHWPCC).

Nod WWC yw annog cymaint o bobl â phosib yn Sir Gaerfyrddin i fwynhau manteision cerdded mewn grwpiau o bobl sy’n debyg. Mae’n adnabyddus bod manteision iechyd corfforol, meddyliol a chymdeithasol sylweddol i’w cael o weithgaredd o’r fath.

Ar hyn o bryd mae chwe grŵp ar waith o amgylch y sir, pob un yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr – yn Sanclêr, Caerfyrddin, Cydweli, Llandeilo a dau yn Llanelli, un ohonynt yn Grŵp Bywyd Gwyllt sy’n tueddu i deithio ar draws y Sir yn ogystal â chynnal teithiau cerdded yn Llanelli ei hun. Y gobaith yw y bydd grwpiau pellach yn cychwyn yn fuan, yn enwedig un yn seiliedig ar Ganolfan Deulu yn Llanelli – datblygiad sy’n berthnasol i’r prosiect sydd i’w wneud o dan y contract hwn.
Erbyn Mawrth 2018, roedd y chwe grŵp wedi recriwtio tua 545 o aelodau ac, yn ystod y flwyddyn hyd at y dyddiad hwnnw, roedd cyfanswm o 226 o deithiau cerdded wedi eu cwblhau.

Mae’r prosiect peilot newydd bellach yn gyfrifol am ledaenu’r llwyddiant hwn trwy sefydlu grwpiau sy’n gyfeillgar i’r teulu ar draws y Sir gyfan, ar y cyd â Grwpiau presennol ac mewn mannau newydd.


Cyhoeddi Heléna Herklots fel Comisiynydd Pobl Hŷn newydd Cymru (5 Mehefin 2018)

Dywedodd Dirprwy Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Kelly Davies:

“Rydyn ni’n croesawu’r cyhoeddiad mai Heléna Herklots fydd Comisiynydd Pobl Hŷn nesaf Cymru.

“Ar ôl treulio ei gyrfa’n gweithio’n ddiflino i wella bywydau pobl hŷn a gofalwyr ledled y DU, mae Heléna yn cynnig cyfoeth o brofiad a gwybodaeth, a hefyd persbectif newydd ar sut gellir ac y dylid rhoi sylw i faterion sy’n effeithio ar fywydau pobl hŷn yng Nghymru.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda Heléna i barhau i sbarduno newid i bobl hŷn ledled Cymru, i sicrhau eu bod yn gallu byw bywydau iach, hapus ac annibynnol a gwneud defnydd o’r gwasanaethau a’r gefnogaeth y mae arnyn nhw eu hangen wrth dyfu’n hŷn.

“Hefyd fe hoffwn i ddiolch i Sarah am bopeth mae hi wedi’i wneud ar ran pobl hŷn fel Comisiynydd yn ystod y chwe blynedd diwethaf, i newid polisïau ac arferion, sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn atebol, a sicrhau bod y cyfraniad enfawr mae pobl hŷn yn ei wneud at ein bywydau ni mewn cymaint o ffyrdd yn cael ei gydnabod.

“Mae gwaith caled Sarah wedi gwneud byd o wahaniaeth i fywydau pobl hŷn ledled Cymru a dymunwn y gorau iddi ar gyfer y dyfodol.”


Neges oddi wrth y Comisiynydd Pobl Hŷn (a bostiwyd ar 31 Mai 2018

Annwyl Gadeirydd

Fel y gwyddoch, mae fy nghyfnod fel Comisiynydd Pobl Hŷn yn dod i ben yn swyddogol ar 1 Mehefin. Y mae wedi bod yn fraint ac yn bleser eich cynrychioli chi a phobl hŷn eraill ledled Cymru.

Diolch am bopeth rydych chi wedi’i rannu â mi, am bopeth rydych chi wedi’i ddysgu i mi ac am yr holl gefnogaeth rydych chi wedi’i ddarparu ar gyfer fy ngwaith. Gyda’n gilydd, rydyn ni wedi cyflawni llawer o bethau ac rwyf yn grediniol y bydd y Comisiynydd newydd yn parhau â’r gwaith da ac yn eiriolwr cryf i chi.

Diolch am yr holl gyfeillgarwch rydych chi wedi’i roi i mi a phob dymuniad da i chi yn y dyfodol.

Dymuniadau gorau

Sarah

Sarah Rochira Older People’s Commissioner for Wales


Y newyddion diweddaraf

Eleni, byddwn yn cynnal y digwyddiad 50+ blynyddol yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddydd Gwener, 14 Medi, 2018.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno â’r fforwm 50+ i ymuno â ni ar y diwrnod. Bydd mwy o fanylion i’w dilyn yn fuan.

E-bostiwch 50+forum@sirgar.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau.


Ymgynghoriad ar Bolisi Trwyddedu (a bostiwyd ar 11 Ebrill 2018)

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd yn cynnal adolygiad o’i Bolisi Trwyddedu sy’n amlinellu ymagwedd yr Awdurdod at Drwyddedu Safleoedd, Clybiau, Digwyddiadau Dros Dro a Thrwyddedau Personol.

Mae hwn yn gyfle i drigolion lleol, busnesau, deiliaid trwyddedau cyfredol a’u cynrychiolwyr gyflwyno sylwadau ffurfiol ar y cynllun a rhoi adborth i’r Awdurdod.

I gynorthwyo ymatebwyr, rydym wedi creu arolwg ar-lein ar wefan y cyngor :-

http://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori-a-pherfformiad/ymgynghoriadau-actif/adolygiad-o-r-polisi-trwyddedu-heol-awst-caerfyrddin/

Mae’r Awdurdod yn croesawu sylwadau gan bobl nid yn unig ar y cwestiynau a ofynnir yn yr ymgynghoriad, ond hefyd ynghylch materion eraill sy’n deillio o’r datganiad cyfredol ynghylch y polisi trwyddedu ac o weithredu’r Ddeddf Trwyddedu yn Sir Gaerfyrddin.


 

Sgiliau Bywyd a Lles (a bostiwyd ar 11 Ebrill 2018)

Mae Cymdeithas Adlerian Cymru yn cynnig rhaglen dreigl o gyrsiau 4 neu 8 wythnos i wella’ch lles, rhoi hwb i’ch hyder, hunan-ymwybyddiaeth a chael sgiliau ar gyfer bywyd.

Mae’r cyrsiau yn rhad ac am ddim ac mae’r thema yw

GWELLA PERTHYNASAU @ CARTREF A GWAITH

Mae’r rhain yn cael eu rhedeg mewn dwy ganolfan wahanol

a) Canolfan Ddysgu Gymunedol Hwlffordd oddi ar Dew Street, Hwlffordd, SA61 1ST ar ddydd Gwener o 10-12pm

Mae’r sesiynau’n rhedeg o 4 Mai – 29 Mehefin 2018

b) Neuadd Eglwys Gatholig Castellnewydd Emlyn ar ddydd Llun o 6-8pm

Sesiynau’n rhedeg o 23 Ebrill 2018 – 25 Mehefin 2018

Gweler y posteri am fanylion – Hwlffordd a Chastell Newydd Emlyn


 

Lansio Prosiect Gwirfoddoli Gwledig (wedi postio 14/3/2018)

MAE prosiect newydd wedi cael ei lansio i recriwtio gwirfoddolwyr a chreu mwy o gyfleoedd gwirfoddoli yn y Sir Gaerfyrddin wledig.

Nod y Rhaglen Gwirfoddoli Gwledig, sy’n cael ei harwain gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CAVS) yw mynd i’r afael ag ystod o faterion sy’n ymwneud â gwirfoddoli mewn ardaloedd gwledig, gan gynnwys ehangu’r cyfleoedd, darparu hyfforddiant i wirfoddolwyr a hyrwyddo’r gwerthoedd iechyd a llesiant a’r gwerthoedd cymdeithasol a chymunedol sydd ynghlwm wrth wirfoddoli.

Bydd y prosiect hefyd yn darparu ar gyfer cymunedau mwy gwledig drwy ei uned wirfoddoli symudol.

 

New Rural Volunteering Project

New Rural Volunteering Project

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros gymunedau a materion gwledig, Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae manteision niferus i wirfoddoli. Gall gwirfoddoli ehangu gorwelion a sgiliau yn ogystal â gwella cyflogadwyedd. Gall gwirfoddolwyr hefyd fod yn ased arbennig i sefydliadau a chwmnïau sy’n eu recriwtio.

“Mae hwn yn brosiect gwych i helpu ein hardaloedd gwledig ac rydym wrth ein bodd ei gefnogi.”

Bydd yr Uned Gwirfoddoli Gwledig symudol yn edrych ar ardal Tywi drwy gydol mis Chwefror gan ymweld â chynifer o ardaloedd â phosibl.  Mae ardaloedd eraill i’w hymweld â nhw yn ystod y flwyddyn yn cynnwys Hendy-gwyn ar Daf a Sanclêr, Llanybydder, Castellnewydd Emlyn, Llandeilo a Llanymddyfri, y Gwendraeth a Glanaman. Mae amserlen ar gyfer ymweliadau’r prosiect ar gael drwy fynd i www.cavs.org.uk.

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020 (RDP), sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Dywedodd Jamie Horton, Swyddog Gwirfoddoli Gwledig: “Rydym yn ceisio cyrraedd cynifer o gymunedau gwledig â phosibl, waeth pa mor anghysbell, gyda’r nod o annog gwirfoddoli a hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli ledled yr ardal.

“Rydym yn agored i awgrymiadau o ran llefydd i ymweld â nhw ac os hoffai unigolion neu grwpiau i ni ymweld â’u cymunedau, rhowch wybod i ni.”

Gall pobl gysylltu drwy e-bostio admin@cavs.org.uk neu drwy ffonio 01267 245555.

Yn ogystal gofynnir i bobl gwblhau holiadur ar-lein er mwyn helpu i greu darlun gwell o wirfoddoli yn y Sir. Ewch i www.surveymonkey.co.uk/r/ruralvolunteering


GOLDIES CYMRU (3ydd o Fawrth 2018)

Mae GOLDIES CYMRU yn trefnu digwyddiad codi arian ar y 3ydd o Fawrth yn Theatr Ffwrnes, Llanelli. Rydym yn cael arwerthant Ffasiwn a chanu henffasiwn.

 

Trefnwyd hwn i godi arian ar gyfer Sesiynau Goldies Canolbarth a Gorllewin Cymru, felly rydyn ni’n gobeithio y bydd pobl yn dod o bell ac agos i wybod mwy am sesiynau Goldies ac i fynd trwy’r jumble, canu caneuon a chael cwpaned o de gyda chacennau cartref.

 

Yn Sir Gaerfyrddin, mae sesiynau yn Cartref Cynnes (Treioan, Caerfyrddin) a Thy Dyffryn yn Rhydaman. Rhagor o wybodaeth ar wefan Goldies Cymru.

Bydd yr holl arian a godir yn mynd tuag at gostau parhaus rhedeg sesiynau Goldies ledled Cymru. Hefyd bydd hwn yn ddyddiad lansio ar gyfer sesiynau LLANELLI a fydd yn rhedeg yn y theatr fel rhan o’u rhaglenni dydd bob mis.


Ailystyried Seibiant (Sesiwn Sanclêr)

 

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn cynnal cyfres o sesiynau trafod ledled Cymru er mwyn clywed gan bobl hŷn sy’n byw â dementia a’r rheini sy’n gofalu amdanyn nhw ynglŷn â’r hyn yr hoffen nhw i gymorth seibiant / egwyl fer ei gynnig.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiadau?

Pobl sy’n byw â dementia

Pobl sy’n gofalu am rywun sy’n byw â dementia

Nodau

Clywed profiadau pobl o ddarpariaeth seibiant / egwyl fer

Adnabod arferion da a beth all hybu profiadau mwy cadarnhaol i bobl sy’n byw â dementia a’u gofalwyr.

I archebu eich lle ar-lein, cliciwch yma

Caiff y digwyddiadau eu cefnogi gan My Home Life Cymru a Phrifysgol Abertawe. Bydd canlyniadau’r gwaith hwn yn ffurfio adroddiad a galwad i weithredu, a fydd yn cael eu cyhoeddi yn ystod tymor y Gwanwyn 2018.


Canlyniadau Arolwg Diweddaraf (Ionawr 2018)

I weld copi o’r arolwg diweddaraf hy arolwg 50+ 17 (Medi 2017) cliciwch yma. Mae’r canlyniadau llawn bellach wedi’u dadansoddi a gellir eu gweld yn awr yma. Fodd bynnag, os hoffech chi weld Canlyniadau Allweddol yr arolwg, cliciwch yma.

Edrychwch ar yr archif Dogfennau Defnyddiol ar gyfer rhestr lawn o arolygon ac adroddiadau blaenorol


Sesiwn Ymwybyddiaeth Cyfeillion Dementia 13 Chwefror 2018 (2pm – 3pm)

Mae digwyddiad hyfforddi / ymwybyddiaeth arbennig am fod yn Ffrind Dementia yn cael ei drefnu ar gyfer aelodau Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin ar 13 Chwefror yn Cartref Cynnes, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NQ. Bydd y digwyddiad yn para awr ac fe’i cyflwynir gan Susan Smith, hyfforddwr Cyfeillion Dementia. Mae lleoedd yn gyfyngedig – fodd bynnag, gellir cynnig sesiynau pellach yn nes ymlaen os oes galw.

Os hoffech chi fynychu, edrychwch ar y poster i gael rhagor o fanylion a chysylltu â Susan neu gliciwch ar y ddolen Eventbrite i archebu ar-lein


17 Ionawr 2018 (Dewis Cymru – sesiynau gwybodaeth)

Mae system DEWIS yn symud ymlaen yn gyflym a bellach mae rhagor o grwpiau cymunedol, gwasanaethau a gweithgareddau ar y system, ond mae arnom angen rhagor o wybodaeth i’w gwneud yn gyfeiriadur defnyddiol i ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol fel ei gilydd.

Gellir dod o hyd i DEWIS ar y wefan ganlynol: https://www.dewis.cymru/ . Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych chi ei eisiau ar y system, cysylltwch â Susan Smith neu Jessica O Donnell

Er mwyn ychwanegu at y system, mae’r trefnwyr yn chwilio am grwpiau henoed, grwpiau gwau, grwpiau celf a chrefft, grwpiau eglwys, grwpiau therapi amgen, gwasanaethau trin gwallt teithiol, grwpiau sgowtiaid, brownis, geidiaid, grwpiau pêl-droed, grwpiau plant bach, grwpiau cerdded, grwpiau colli pwysau, sy’n cynnig cyfle i gymdeithasu, ac ati. Mae’r rhestr yn ddiddiwedd. Gellir cynnwys unrhyw beth sy’n cefnogi ac yn helpu iechyd a llesiant pobl ar DEWIS am ddim, pa un a yw’n wybodaeth am y sector preifat, y sector statudol neu’r trydydd sector.

Bydd nifer o ddigwyddiadau cofrestru mewn cymunedau ledled Sir Gaerfyrddin yn yr ychydig fisoedd nesaf.  Bydd y ddau ddigwyddiad nesaf yn cael eu cynnal yn eglwys Tŷ Gwyn yn Llanelli ar 23 Ionawr ac yn y Llyfrgell yng Nghaerfyrddin ar 30 Ionawr. Bydd y ddau ddigwyddiad rhwng 10am a 2pm. I gael rhagor o wybodaeth neu i roi gwybodaeth ar system Dewis, cysylltwch â susansmith@cccpartners.org.uk ,

Bydd y cyfeiriadur yn offeryn i’r holl weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol. Helpwch i sicrhau mai Sir Gaerfyrddin yw’r lle gorau am wybodaeth gymunedol.


Arolwg Materion Gwledig

Cyngor Sir Gâr wedi sefydlu Gweithgor traws-bleidiol i ystyried y materion sy’n effeithio ar gymunedau gwledig y sir. Byddwn yn adnabod camau gweithredu y gall y Cyngor eu cymryd, mewn partneriaeth â chyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill, i fynd i’r afael â’r materion hynny, er mwyn sicrhau a chefnogi adfywio gwledig dros y blynyddoedd sydd i ddod. Hoffwn ofyn am eich barn am y materion y credwch sy’n bwysig i sicrhau ffyniant ein cymunedau gwledig i’r dyfodol.

Dyddiad cau yr arolwg yw 30 Mawrth 2018.

 

http://lleoli.sirgar.llyw.cymru/ymgynghoriadau/rural-affairs-survey/


Sesiwn Ymwybyddiaeth Cyfeillion Dementia ar 13 Chwefror 2018 (2pm – 3pm)

Mae digwyddiad hyfforddi / ymwybyddiaeth arbennig am fod yn Ffrind Dementia yn cael ei drefnu ar gyfer aelodau Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin ar 13 Chwefror yn Cartref Cynnes, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NQ. Bydd y digwyddiad yn para awr ac fe’i cyflwynir gan Susan Smith, hyfforddwr Cyfeillion Dementia. Mae lleoedd yn gyfyngedig – fodd bynnag, gellir cynnig sesiynau pellach yn nes ymlaen os oes galw.

Os hoffech chi fynychu, edrychwch ar y poster i gael rhagor o fanylion a chysylltu â Susan neu gliciwch ar y ddolen Eventbrite i archebu ar-lein


03 Ionawr 2018 (Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin)

Newyddion diweddaraf! Y cyfle olaf i ddweud eich dweud am y Cynllun Lles drafft

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cyhoeddi Cynllun Drafft Lles Sir Gaerfyrddin ar ei gwefan a daw’r cyfnod ymgynghori 12 wythnos i ben ar 3 Ionawr 2018. Dyma’r ddolen i’r tudalennau gwe sy’n cynnwys manylion yr ymgynghoriad a’r ar-lein ffurflen arolwg.


Ymgynghoriad Gyllideb 2018-2021   –   27 Tachwedd – 07 Ionawr 2018

Er mwyn gosod cyllideb gytbwys, mae’n rhaid i’r Cyngor nodi a chyflawni gwerth £31 miliwn o arbedion effeithlonrwydd dros y tair blynedd nesaf (2018-2021). Mae hyn yn deillio o bwysau economaidd a demograffig, megis llai o gyllid grant gan Lywodraeth Cymru a mwy o alw am wasanaethau lleol.

Wrth wneud penderfyniadau anodd ynghylch ei wasanaethau, hoffai’r Cyngor gael eich barn ynghylch ei gynigion. Mae cyfanswm o 20 cynnig wedi eu nodi er mwyn cael sylwadau arnynt, a byddant yn cael eu hystyried ochr yn ochr ag opsiynau ‘rheoli’ eraill megis trefniadau caffael, strwythurau staffio a swyddogaethau mewnol/cefn swyddfa.

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus llawn ynghylch cynigion y gyllideb yn cael ei gynnal o 27 Tachwedd 2017 tan ddydd Sul 7 Ionawr 2018.

Erbyn mis Chwefror 2018, mae angen i Fwrdd Gweithredol y Cyngor lunio cyllideb ddrafft i’w chyflwyno i’r cyngor llawn.

Gallwch roi gwybod i ni beth ydych chi’n ei feddwl trwy gwblhau ein harolwg ar-lein ar y gyllideb, sydd yn gofyn am eich barn am ein holl gynigion ‘polisi’ ar gyfer arbedion effeithlonrwydd. Mae’r arolwg hefyd yn gofyn am eich barn ar ffyrdd newydd posibl o weithio.


Y Tad – Cynhyrchiad nesaf Theatr Genedlaethol Cymru

Mae cynhyrchiad nesaf Theatr Genedlaethol Cymru – Y Tad – yn ddrama am ddyn sy’n byw gyda dementia. Mae’n ymdrin yn bennaf â’r themâu sydd yn gyffredin i bawb, sef y teulu a gofalu am rywun annwyl. Mae’n gynhyrchiad yn y Gymraeg, ond yn gwbl hygyrch i bobl ddi-Gymraeg gan ddefnyddio’r app newydd Sibrwd. Am ragor o fanylion am y cynhyrchiad a’r rhestr o berfformiadau gan gynnwys yr un yn Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin edrychwch ar y wefan


13 Tachwedd 2017 (Gweithdai Eiriol)

Gwybodaeth am weithdai am ddim a ddarperir gan Eiriol ym Mhorth Tywyn a Llanymddyfri


19eg o Hydref 2017 (Ymgyrch i ddod i ben Unigrwydd, Sir Gaerfyrddin)

Digwyddiad rhwydweithio defnyddiol yn yr Ivy Bush Caerfyrddin dan arweiniad yr Ymgyrch i ddod i ben yn Unigrwydd gan ddod â mudiadau gwirfoddol a chymunedol at ei gilydd sy’n gysylltiedig â helpu i benu unigrwydd yn y sir. Disgwylir lansio’r Sir yn y dyfodol agos. Digwyddiadau tebyg yn Sir Benfro. Fforwm defnyddiol ar gyfer dod â sefydliadau partner at ei gilydd. Cymaint yn digwydd – yn aml heb ei adrodd

workshop at the Ivy Bush Carmarthen


12 Hydref 2017 (Neges ar ran Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin)

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus bellach wedi cyhoeddi Cynllun Drafft Lles Sir Gaerfyrddin ar ei gwefan ac mae wedi cychwyn y cyfnod ymgynghori 12 wythnos. Bydd y cyfnod ymgynghori yn cau ar 3 Ionawr 2018.

Dyma’r ddolen i’r tudalennau gwe sy’n cynnwys manylion yr ymgynghoriad.


12 Mis Hydref 2017

Yn ddiweddar, mae’r Loteri Fawr wedi ariannu’r Ymgyrch i Ddileu Unigolrwydd i ehangu ei waith i Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Mae’r ymgyrch yn dal i fod yn y camau cynllunio cynnar ac mae’n awyddus i weithio gyda sefydliadau sydd â diddordeb ynddynt neu sydd eisoes yn gweithio ar fater unigrwydd yn hŷn.

Bydd gweithdy cynllunio gweithredu yn benodol ar gyfer gweithredu yn Sir Gaerfyrddin ar

19eg Hydref yng Ngwesty’r Ivy Bush yng Nghaerfyrddin rhwng 10:30 a thua 14:30.

Bydd mwy o fanylion ar gael maes o law


24 Mis Medi 2017 (Gerddi Botaneg Cenedlaethol)

Cynhaliwyd y Fforwm 50+ blynyddol ddydd Gwener 15 Medi 2017 yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol. Dechreuodd y digwyddiad tua 10am a gorffen am 4pm. Roedd yna gyfres o siaradwyr cyffrous, yn cynnwys y diddanwr enwog, cyfansoddwr, canwr, actores ac ysgrifennwr sgript, Caryl Parry Jones yn ogystal â stondinau gwybodaeth o dros 40 o fudiadau ac ystod lawn o weithgareddau

Am adroddiad llawn, gan gynnwys lluniau fideo o’r prif siaradwyr yn y marque, cliciwch yma


20 Mehefin 2017 (hysbysebion i aelodau)

#CyfnewidSyniadau – cyfle i rannu eich barn ar ddyfodol gwasanaethau yn Sir Gaerfyrddin

Rydym yn gobeithio y gallwch chi ymuno â ni yn un o’n digwyddiadau ymgysylltu i roi eich syniadau arloesol i ni ar gyfer y gwaith a fydd yn cael ei wneud gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr (BGC) dros y pum mlynedd nesaf.

Mae’r BGC, sy’n cynnwys sefydliadau sector cyhoeddus ar draws y sir, yn rhedeg 3 digwyddiad ymgysylltu ym mis Gorffennaf ac yn awyddus i glywed gennych am yr hyn y dylai’r Bwrdd ganolbwyntio arno.

Erbyn Mai 2018, mae’n ofynnol i’r BGC gyhoeddi Cynllun Sirol Llesiant pum mlynedd a fydd yn dweud sut y bydd y BGC yn cydweithio i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Sir Gaerfyrddin.  Mae hwn yn un o ofynion y BGC dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Bydd gweithdy #CyfnewidSyniadau yn cael ei gynnal yn y lleoliadau canlynol rhwng 1:30pm a 4:30pm:

Dydd Mercher 5 Gorffennaf 2017 – Ystafell Lliedi, Canolfan Selwyn Samuel, Llanelli

Dydd Mercher 12 Gorffennaf 2017 – Clwb Bowlio Dinefwr, Rhydaman

Dydd Mercher 19 Gorffennaf 2017 – Neuadd Ddinesig San Pedr, Caerfyrddin

Mae’r BGC eisoes wedi datblygu drafft Amcanion Llesiant ar gyfer y Cynllun, yn seiliedig ar yr Asesiad Llesiant Lleol.  Mae canlyniadau o’r ymgyrch ymgysylltu a gynhaliwyd y llynedd yn ogystal ag ymchwil helaeth eraill wedi cael eu bwydo i mewn i’r Asesiad sydd wedi ei gyhoeddi nawr ac mae ar gael ar wefan y BGC.

Am fwy o fanylion am y BGC, ewch i Y Sir Gâr A Garem

Cwblhewch y ffurflen i gofrestru ar gyfer un o’r digwyddiadau

16 Mehefin 2017 (hysbysebion i aelodau)

Hoffech chi gymryd rhan mewn prosiect ymchwil sy’n cael ei gynnal gan y Ganolfan Astudiaetho Heneiddio, Camdrin ac Esgeuluso ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Er mwyn ein cynorthwyo â hyn, rydym yn chwilio am bobl yng nghanolbarth Cymru sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o drafodaeth grŵp bychan, gan edrych ar nifer o destunau megis agweddau tuag at heneiddio; sut mae pobl hŷn yn cael eu portreadu mewn ffilmiau ac ar y teledu; y chwedlau ynghylch yr henoed; anabledd a phobl hŷn, ac os yw’n mynd yn fwy anodd i ofyn am gymorth wrth i chi fynd yn hŷn. I ddarllen mwy

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Jeremy Newman, Cydlynydd Prosiect Ymchwil Dewis Choice, ar jen11@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622516

25 Mai 2017 (hysbysebion i aelodau)

Rydych yn eu gwahodd i Fforwm Gofalwyr Sir Gaerfyrddin (cliciwch yma)

Newydd hoci Cerdded – Rhowch gynnig arni (cliciwch yma)